Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12333
Internetin hyödyntäminen kvalitatiivisessa markkinatutkimuksessa
Tekijä: Vasala, Vernariikka
Otsikko: Internetin hyödyntäminen kvalitatiivisessa markkinatutkimuksessa
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; markkinatutkimukset; market research; laadullinen tutkimus; qualitative research; internet; internet; kulutus; consumption; ekologia; ecology; yhteisöt; communities
Sivumäärä: 135
Avainsanat: tutkimusmenetelmät; laadullinen tutkimus; internet; keskustelupaneeli; konstruktiivinen tutkimusote; vastuullinen kuluttaminen; ekologisuus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tausta: Fokusryhmiä on toteutettu internetin välityksellä jo 1990-luvun lopusta asti. Menetelmä, ei kuitenkaan ole saavuttanut merkittävää suosiota. Fokusryhmissä henkilökohtaisella kontaktilla on perinteisesti ollut tärkeä merkitys. Tästä syystä monet kvalitatiiviset tutkijat ovat vierastaneet ajatusta tietokoneen välityksellä toteutettavista fokusryhmistä.

Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida keskustelupaneeliryhmien (”bulletin board focus groups”) soveltuvuutta tutkimusmenetelmänä markkinatutkimuksessa (mitkä ovat menetelmän edut ja rajoitteet) ja sitä millaisiin tutkimusongelmiin menetelmän käyttö soveltuisi. Lopullisena tavoitteena on luoda käytännön ohjeistus kvalitatiivisen markkinatutkimuksen toteuttamiseen keskustelupaneeliryhmien avulla. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin miksi, milloin ja miten kvalitatiivinen markkinatutkimus tulisi toteuttaa keskustelupaneeliryhmien avulla.

Metodologia: Tutkimus on laadullinen ja tutkimusotteeltaan konstruktiivinen. Siinä luotiin aikaisemman kirjallisuuden perusteella konstruktio, joka käsittelee: 1.keskustelupaneeliryhmien soveltuvuutta tutkimusmenetelmänä erilaisiin tutkimuksiin/tutkimusongelmiin 2. tutkimuksen toteuttamisesta keskustelupaneeliryhmien avulla Konstruktio testattiin toteuttamalla kolme keskustelupaneeliryhmää käytännön markkinatutkimusongelman ratkaisemiseksi.

Keskeiset tutkimustulokset: Keskustelupaneeliryhmien todettiin menetelmänä soveltuvan hyvin luonteeltaan eksploratiiviseen kvalitatiivisen markkinatutkimukseen. Toteutetun pilottitutkimuksen aiheesta ei olisi pystytty keskustelemaan perinteisissä fokusryhmissä ilman normatiivista vaikutusta. Lisäksi menetelmän avulla saatiin samaan keskusteluun kohderyhmään kuuluvia osallistujia ympäri Suomen. Tutkimuksen perusteella laadittiin käytännön ohjeistus, jonka avulla kvalitatiivinen markkinatutkija pystyy toteuttamaan tutkimuksen keskustelupaneeliryhmien avulla.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.