School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2010
Thesis number: 12378
Yrityksen perusominaisuudet, corporate governance ja toimitusjohtajan palkitsemisen taso suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Author: Holopainen, Henna
Title: Yrityksen perusominaisuudet, corporate governance ja toimitusjohtajan palkitsemisen taso suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; corporate governance; corporate governance; johtajat; managers; palkkiot; remuneration; agentit; agents
Pages: 110
Full text:
» hse_ethesis_12378.pdf pdf  size:705 KB (721108)
Key terms: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; corporate governance; palkkiot; remuneration; palkka; pay
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida yrityskohtaisten tekijöiden vaikutusta toimitusjohtajan palkitsemisen tasoon suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Empiirisen tarkastelun kohteena olevat yrityskohtaiset tekijät on jaettu tutkimuksessa yrityksen perusominaisuuksiin sekä hallituksen ominaisuuksia ja yrityksen omistusrakennetta kuvaaviin corporate governance -tekijöihin. Tutkimuksen teoreettinen osa pohjautuu agenttiteoriaan ja corporate governancen merkitykseen ylimmän johdon valvonnassa.

Tutkimuksen aineistona käytetään Helsingin pörssin päälistalla listattuja yrityksiä lukuun ottamatta rahoitus- ja sijoitusalan yrityksiä. Aineisto on kerätty vuosilta 2005–2008, selitettävien palkitsemismuuttujien osalta vuosilta 2006–2008. Rajausten jälkeen aineiston koko on suurimmillaan 229 havaintoa.

Tutkimuksen empiiristä aineistoa analysoidaan aluksi kuvailevien tilastollisten tunnuslukujen sekä korrelaatioanalyysin avulla. Tutkimusongelman selvittämiseksi päämenetelmänä käytetään lineaarista monimuuttujaregressioanalyysia.

Empiiristen tutkimustulosten perusteella yrityksen koko on merkittävä suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajien palkitsemista selittävä tekijä. Markkinapohjainen yrityksen menestyksen mittari vaikuttaa positiivisesti toimitusjohtajan palkitsemiseen, kun selitettävä palkitsemismuuttuja sisältää osakesidonnaiset palkitsemismuodot. Myös toimialalla näyttäisi olevan vaikutusta palkitsemisen tasoon. Lisäksi hallituksen kokoonpano ja yrityksen omistusrakenne selittävät ainakin osittain toimitusjohtajien palkkioiden vaihtelua poikkileikkausaineistossa. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat toimitusjohtajan omistusosuus sekä Tobinin Q.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.