Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12378
Yrityksen perusominaisuudet, corporate governance ja toimitusjohtajan palkitsemisen taso suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Tekijä: Holopainen, Henna
Otsikko: Yrityksen perusominaisuudet, corporate governance ja toimitusjohtajan palkitsemisen taso suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; corporate governance; corporate governance; johtajat; managers; palkkiot; remuneration; agentit; agents
Sivumäärä: 110
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12378.pdf pdf  koko: 705 KB (721108)
Avainsanat: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; corporate governance; palkkiot; remuneration; palkka; pay
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida yrityskohtaisten tekijöiden vaikutusta toimitusjohtajan palkitsemisen tasoon suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Empiirisen tarkastelun kohteena olevat yrityskohtaiset tekijät on jaettu tutkimuksessa yrityksen perusominaisuuksiin sekä hallituksen ominaisuuksia ja yrityksen omistusrakennetta kuvaaviin corporate governance -tekijöihin. Tutkimuksen teoreettinen osa pohjautuu agenttiteoriaan ja corporate governancen merkitykseen ylimmän johdon valvonnassa.

Tutkimuksen aineistona käytetään Helsingin pörssin päälistalla listattuja yrityksiä lukuun ottamatta rahoitus- ja sijoitusalan yrityksiä. Aineisto on kerätty vuosilta 2005–2008, selitettävien palkitsemismuuttujien osalta vuosilta 2006–2008. Rajausten jälkeen aineiston koko on suurimmillaan 229 havaintoa.

Tutkimuksen empiiristä aineistoa analysoidaan aluksi kuvailevien tilastollisten tunnuslukujen sekä korrelaatioanalyysin avulla. Tutkimusongelman selvittämiseksi päämenetelmänä käytetään lineaarista monimuuttujaregressioanalyysia.

Empiiristen tutkimustulosten perusteella yrityksen koko on merkittävä suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajien palkitsemista selittävä tekijä. Markkinapohjainen yrityksen menestyksen mittari vaikuttaa positiivisesti toimitusjohtajan palkitsemiseen, kun selitettävä palkitsemismuuttuja sisältää osakesidonnaiset palkitsemismuodot. Myös toimialalla näyttäisi olevan vaikutusta palkitsemisen tasoon. Lisäksi hallituksen kokoonpano ja yrityksen omistusrakenne selittävät ainakin osittain toimitusjohtajien palkkioiden vaihtelua poikkileikkausaineistossa. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat toimitusjohtajan omistusosuus sekä Tobinin Q.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.