School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2010
Thesis number: 12381
Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa
Author: Pokki, Linda
Title: Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; esimiehet; supervisors; henkilöstön kehittäminen; employee education; coaching; coaching; kehitys; development; pankit; banks
Pages: 143
Full text:
» hse_ethesis_12381.pdf pdf  size:3 MB (2713413)
Key terms: valmentava esimiestyö; valmentaja; valmennettava; valmentaminen; coaching; esimies; pankkiorganisaatio; oppimisen kehittäminen
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä on valmentava esimiestyö ja minkälaisten menetelmien ja välineiden kautta sitä toteutetaan esimiestyöskentelyssä, päivittäisessä toiminnassa ja oppimisen kehittämisessä. Tarkoituksena on perehtyä sekä esimiesten, että alaisten taitojen kehittämiseen valmentavan esimiestyön kautta. Tutkimus pyrkii myös esittelemään valmentavan esimiestyön havaittuja hyötyjä organisaatiolle sekä löytämään kehitysehdotuksia valmentavan esimiestyön kehittämiseksi edelleen.

Teoreettisessa osassa tarkastellaan valmentavan esimiestyön ideaa, erilaisia kehittämismenetelmiä sekä toteuttamista. Keskeiset menetelmät ja valmentavan esimiestyön toteuttaminen kuvataan kirjallisuuden, aikaisempien tutkimusten sekä artikkelien pohjalta rakennetussa teoreettisessa viitekehyksessä. Empiirinen osuus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston keräämisessä käytettiin apuna puolistrukturoituja haastatteluita, joita suoritettiin yhteensä 10 kappaletta. Haastatellut ovat tutkitun pankin esimiehiä lähiesimiesportaasta. Haastatteluiden analyysissä käytetään hyväksi teemoittelua. Haastattelujen avulla selvitetään, kuinka tutkitun pankin esimiehet kokevat valmentavan esimiestyön ja sen eri menetelmät ja välineet. Kertomusten pohjalta pyritään myös selvittämään, miten esimiehet valmentavaa esimiestyötä toteuttavat ja minkälaisia kehitysehdotuksia heillä on valmentavan esimiestyön tulevaisuutta ajatellen.

Tutkimus kokoaa yhteen tietoa valmentavasta esimiestyöstä käsitteenä ja käsitteen piiriin luettavista eri kehittämismenetelmistä. Lisäksi tutkimus paneutuu valmentavan esimiestyön konkreettisiin toteuttamistapoihin ja välineisiin toteuttamisen mahdollistamiseksi. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että valmentava esimiestyö käsitteenä on vielä teoreettisesti jäsentymätön. Myös eri kehittämismenetelmät, joita valmennettvassa esimiestyössä hyödynnetään ovat sisällöltään osittain päällekäisiä. Idea valmentavan esimiestyön ja sen puitteissa hyödynnettävien eri kehittämismenetelmien taustalla on kuitenkin selkeä. Valmentava esimiestyö tähtää henkilön jatkuvaan kehittymiseen, omaan oivaltamiseen sekä positiiviseen ajatteluun. Tutkimus tukee aikaisempia teorioita siitä, kuinka organisaatioympäristö on muuttunut rationaalisesta ja ennakoivasta johtamisesta kohti globaalia toimintaympäristöä ja jatkuvaa muutosta, jossa myös esimiestyöltä vaaditaan joustavuutta, nopeaa tempoa, verkostoitumista ja laajaa osaamista. Tutkimuksen empiirinen osuus osoittaa, että valmentavan esimiestyön idea ja hyödyt on sisäistetty tutkittavassa pankissa erinomaisesti. Sen sijaan valmentavassa esimiestyössä käytettävien välineiden ja toimintatapojen yhtenäistämisessä läpi organisaation on vielä haasteita. Näihin haasteisiin tutkimus vastaa tarjoamalla kohdeorganisaatiolle kehitysehdotuksia jatkoa ajatellen. Empiirisen tutkimuksen pohjalta esitellään myös kolme toisistaan eroavaa valmentajaryhmää: innokkaat, kriittiset sekä sopeutujat. Nämä kolme ryhmää kuvaavat kärjistetysti sitä, kuinka valmentava esimiestyö menetelmänä tutkitussa pankissa koetaan ja mitkä ovat eri ryhmien vaikutukset valmentavan esimiestyön kehittymiseen tutkimukseni kohdeorganisatiossa tulevaisuudessa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.