Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12381
Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa
Tekijä: Pokki, Linda
Otsikko: Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; esimiehet; supervisors; henkilöstön kehittäminen; employee education; coaching; coaching; kehitys; development; pankit; banks
Sivumäärä: 143
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12381.pdf pdf  koko: 3 MB (2713413)
Avainsanat: valmentava esimiestyö; valmentaja; valmennettava; valmentaminen; coaching; esimies; pankkiorganisaatio; oppimisen kehittäminen
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä on valmentava esimiestyö ja minkälaisten menetelmien ja välineiden kautta sitä toteutetaan esimiestyöskentelyssä, päivittäisessä toiminnassa ja oppimisen kehittämisessä. Tarkoituksena on perehtyä sekä esimiesten, että alaisten taitojen kehittämiseen valmentavan esimiestyön kautta. Tutkimus pyrkii myös esittelemään valmentavan esimiestyön havaittuja hyötyjä organisaatiolle sekä löytämään kehitysehdotuksia valmentavan esimiestyön kehittämiseksi edelleen.

Teoreettisessa osassa tarkastellaan valmentavan esimiestyön ideaa, erilaisia kehittämismenetelmiä sekä toteuttamista. Keskeiset menetelmät ja valmentavan esimiestyön toteuttaminen kuvataan kirjallisuuden, aikaisempien tutkimusten sekä artikkelien pohjalta rakennetussa teoreettisessa viitekehyksessä. Empiirinen osuus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston keräämisessä käytettiin apuna puolistrukturoituja haastatteluita, joita suoritettiin yhteensä 10 kappaletta. Haastatellut ovat tutkitun pankin esimiehiä lähiesimiesportaasta. Haastatteluiden analyysissä käytetään hyväksi teemoittelua. Haastattelujen avulla selvitetään, kuinka tutkitun pankin esimiehet kokevat valmentavan esimiestyön ja sen eri menetelmät ja välineet. Kertomusten pohjalta pyritään myös selvittämään, miten esimiehet valmentavaa esimiestyötä toteuttavat ja minkälaisia kehitysehdotuksia heillä on valmentavan esimiestyön tulevaisuutta ajatellen.

Tutkimus kokoaa yhteen tietoa valmentavasta esimiestyöstä käsitteenä ja käsitteen piiriin luettavista eri kehittämismenetelmistä. Lisäksi tutkimus paneutuu valmentavan esimiestyön konkreettisiin toteuttamistapoihin ja välineisiin toteuttamisen mahdollistamiseksi. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että valmentava esimiestyö käsitteenä on vielä teoreettisesti jäsentymätön. Myös eri kehittämismenetelmät, joita valmennettvassa esimiestyössä hyödynnetään ovat sisällöltään osittain päällekäisiä. Idea valmentavan esimiestyön ja sen puitteissa hyödynnettävien eri kehittämismenetelmien taustalla on kuitenkin selkeä. Valmentava esimiestyö tähtää henkilön jatkuvaan kehittymiseen, omaan oivaltamiseen sekä positiiviseen ajatteluun. Tutkimus tukee aikaisempia teorioita siitä, kuinka organisaatioympäristö on muuttunut rationaalisesta ja ennakoivasta johtamisesta kohti globaalia toimintaympäristöä ja jatkuvaa muutosta, jossa myös esimiestyöltä vaaditaan joustavuutta, nopeaa tempoa, verkostoitumista ja laajaa osaamista. Tutkimuksen empiirinen osuus osoittaa, että valmentavan esimiestyön idea ja hyödyt on sisäistetty tutkittavassa pankissa erinomaisesti. Sen sijaan valmentavassa esimiestyössä käytettävien välineiden ja toimintatapojen yhtenäistämisessä läpi organisaation on vielä haasteita. Näihin haasteisiin tutkimus vastaa tarjoamalla kohdeorganisaatiolle kehitysehdotuksia jatkoa ajatellen. Empiirisen tutkimuksen pohjalta esitellään myös kolme toisistaan eroavaa valmentajaryhmää: innokkaat, kriittiset sekä sopeutujat. Nämä kolme ryhmää kuvaavat kärjistetysti sitä, kuinka valmentava esimiestyö menetelmänä tutkitussa pankissa koetaan ja mitkä ovat eri ryhmien vaikutukset valmentavan esimiestyön kehittymiseen tutkimukseni kohdeorganisatiossa tulevaisuudessa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.