School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2010
Thesis number: 12382
Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa
Author: Lehtinen, Anna-Kaisa
Title: Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; coaching; coaching; arviointi; evaluation; oppiminen; learning
Pages: 105
Full text:
» hse_ethesis_12382.pdf pdf  size:707 KB (723638)
Key terms: coaching; oppiminen; käyttäytyminen; organisaatiokulttuuri; henkilöstön kehittäminen
Abstract:
Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Tutkimuksen tavoitteet

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, mitä valmennettavat kokevat oppineensa valmennusohjelman myötä, kuinka valmennusohjelma on vaikuttanut heidän tapaansa toimia ja miten nämä lopulta konkretisoituvat hyötyjen tasolla. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä valmentavan otteen vaikuttavuudesta ja kuvaamaan, kuinka valmennusohjelman vaikutusta voidaan arvioida eri tasoilla. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä, joita valmennusohjelman myötä voidaan saavuttaa. Valmennuksen vaikuttavuuden arviointia lähestytään Donald Kirkpatrickin (1998) määrittämän mallin kautta, jossa vaikuttavuus jaetaan neljälle tasolle: reaktioon, oppimiseen, tapaan toimia ja hyötyihin. Lisäksi tutkimus pyrkii kuvailemaan sitä, millainen merkitys kolmella toteutetulla valmennusohjelmalla on valmentavan otteen juurruttamisessa organisaation kulttuuriin.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimus on tehty toimeksiantoa valmennusohjelmat toteuttaneelle yritykselle. Tutkimuksen kohteena oleva asiantuntijaorganisaatio esiintyy nimettömänä. Aineisto koostuu kyseisen organisaation kahdeksan Leadership-valmennusohjelman osallistujan sekä HR Managerin haastatteluista. Tutkimusta varten on haastateltu yhteensä 9 henkilöä. Tutkimuksen aineiston keruussa on käytetty puolistrukturoitua haastattelua eli ns. teemahaastattelua, jotka toteutettiin toukokuussa 2010. Aineisto on analysoitu tutkimuksen teoreettiseen viitekehyksen avulla.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että valmennusohjelma on vaikuttanut valmennettavien oppimiseen ja tapaan toimi varsin monipuolisesti. Valmennusohjelmasta on poimittu oppeja, joita on pyritty viemään käytäntöön. Valmennettavat ovat selvästi oppineet valmentavaan otteeseen kuuluvia käytäntöjä kuten ratkaisukeskeisyyttä ja palautteen antamista. Toimintatavan muutokset näkyvät vahvasti yksilöllisellä tasolla, vaihtelevasti tiimin toiminnassa sekä asiakasrajapinnassa. Valmennusohjelmien myötä on pyritty lisäämään osallistujien ihmisten johtamistaitoja, missä näytetään tutkimustulosten perusteella onnistuneen. Lisäksi merkittävä tutkimuksen löydös on se, kuinka vahvasti valmennusohjelma on vaikuttanut valmennettavien itsetuntemukseen. Valmennusohjelmien myötä valmentavan otteen vahvistuessa organisaatioon voidaan saada coaching-kulttuuria. Tutkimuksessa esitetään, että valmennusohjelmien myötä voidaan luoda valmentamiseen pohjautuvaa coaching-kulttuuria, jos muun muassa mahdollistetaan säännöllinen coaching-taitojen harjoittelu ja valmentava ote sisällytetään työnjohdon ydinosaamisiin.

Avainsanat

Valmentava ote, coaching, coaching-kulttuuri, valmennuksen vaikuttavuus, oppiminen, tapa toimia
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.