Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12382
Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa
Tekijä: Lehtinen, Anna-Kaisa
Otsikko: Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; coaching; coaching; arviointi; evaluation; oppiminen; learning
Sivumäärä: 105
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12382.pdf pdf  koko: 707 KB (723638)
Avainsanat: coaching; oppiminen; käyttäytyminen; organisaatiokulttuuri; henkilöstön kehittäminen
Tiivistelmä:
Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Tutkimuksen tavoitteet

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, mitä valmennettavat kokevat oppineensa valmennusohjelman myötä, kuinka valmennusohjelma on vaikuttanut heidän tapaansa toimia ja miten nämä lopulta konkretisoituvat hyötyjen tasolla. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä valmentavan otteen vaikuttavuudesta ja kuvaamaan, kuinka valmennusohjelman vaikutusta voidaan arvioida eri tasoilla. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä, joita valmennusohjelman myötä voidaan saavuttaa. Valmennuksen vaikuttavuuden arviointia lähestytään Donald Kirkpatrickin (1998) määrittämän mallin kautta, jossa vaikuttavuus jaetaan neljälle tasolle: reaktioon, oppimiseen, tapaan toimia ja hyötyihin. Lisäksi tutkimus pyrkii kuvailemaan sitä, millainen merkitys kolmella toteutetulla valmennusohjelmalla on valmentavan otteen juurruttamisessa organisaation kulttuuriin.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimus on tehty toimeksiantoa valmennusohjelmat toteuttaneelle yritykselle. Tutkimuksen kohteena oleva asiantuntijaorganisaatio esiintyy nimettömänä. Aineisto koostuu kyseisen organisaation kahdeksan Leadership-valmennusohjelman osallistujan sekä HR Managerin haastatteluista. Tutkimusta varten on haastateltu yhteensä 9 henkilöä. Tutkimuksen aineiston keruussa on käytetty puolistrukturoitua haastattelua eli ns. teemahaastattelua, jotka toteutettiin toukokuussa 2010. Aineisto on analysoitu tutkimuksen teoreettiseen viitekehyksen avulla.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että valmennusohjelma on vaikuttanut valmennettavien oppimiseen ja tapaan toimi varsin monipuolisesti. Valmennusohjelmasta on poimittu oppeja, joita on pyritty viemään käytäntöön. Valmennettavat ovat selvästi oppineet valmentavaan otteeseen kuuluvia käytäntöjä kuten ratkaisukeskeisyyttä ja palautteen antamista. Toimintatavan muutokset näkyvät vahvasti yksilöllisellä tasolla, vaihtelevasti tiimin toiminnassa sekä asiakasrajapinnassa. Valmennusohjelmien myötä on pyritty lisäämään osallistujien ihmisten johtamistaitoja, missä näytetään tutkimustulosten perusteella onnistuneen. Lisäksi merkittävä tutkimuksen löydös on se, kuinka vahvasti valmennusohjelma on vaikuttanut valmennettavien itsetuntemukseen. Valmennusohjelmien myötä valmentavan otteen vahvistuessa organisaatioon voidaan saada coaching-kulttuuria. Tutkimuksessa esitetään, että valmennusohjelmien myötä voidaan luoda valmentamiseen pohjautuvaa coaching-kulttuuria, jos muun muassa mahdollistetaan säännöllinen coaching-taitojen harjoittelu ja valmentava ote sisällytetään työnjohdon ydinosaamisiin.

Avainsanat

Valmentava ote, coaching, coaching-kulttuuri, valmennuksen vaikuttavuus, oppiminen, tapa toimia
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.