School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Business Technology | Logistics | 2010
Thesis number: 12437
Läpimenoajat lasten päivystyspoliklinikalla - mitkä tekijät vaikuttavat? Case Lastenklinikka
Author: Pitkänen, Laura
Title: Läpimenoajat lasten päivystyspoliklinikalla - mitkä tekijät vaikuttavat? Case Lastenklinikka
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Business Technology
Academic subject: Logistics
Index terms: logistiikka; logistics; terveydenhuolto; health services; terveystalous; health economics
Pages: 84
Full text:
» hse_ethesis_12437.pdf pdf  size:2 MB (1178133)
Key terms: läpimenoajat; päivystyspoliklinikka; erikoissairaanhoito
Abstract:
Terveydenhuollon ollessa suurten haasteiden edessä on uusien näkökulmien sovaltaminen tullut entistä tärkeämmäksi. Päivystyspoliklinikoitakin on tutkittu tuotantotalouden näkökulmasta jo runsaasti, ja toiminnan kehittämiseen on löydetty uusia keinoja. Tässä tutkielmassa etsitään Lastenklinikan päivystyspoliklinikan läpimenoaikoihin vaikuttavia tekijöitä keskittyen erityisesti potilaiden varsinaista hoitoa edeltäviin ja seuraaviin tekijöihin.

Lasten päivystyksessä potilasprofiili poikkeaa aikuisten päivystyksestä, eivätkä aikuisten päivystyksistä saadut tutkimustulokset läpimenoaikojen suhteen muutenkaan sovellu sellaisineen sovellettaviksi lasten päivystykseen, koska lapsipotilaat yleensä ottaen ovat aikuisia kiireellisempiä. Siksi lasten päivystyksen läpimenoaikoja on tärkeää tutkia. Lisäksi Lastenklinikan päivystyspoliklinikka poikkeaa monin tavoin tavanomaisesta erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikasta: Lastenklinikka hoitaa yöaikaan poikkeuksellisesti myös terveyskeskustasoiset potilaat ja toimii lisäksi opetussairaalana. Lastenklinikan päivystyspoliklinikka sopii siten edustamaan tutkimuskohteena monia muitakin päivystyspoliklinikoita, joiden läpimenoaikoja ei ole toistaiseksi Suomessa tutkittu. Näin Lastenklinikkaa tutkimalla tehtyjä havaintoja voidaan soveltaa moniin muihinkin yksiköihin.

Lastenklinikan tietojärjestelmästä saatua aineistoa analysoimalla löydettiin läpimenoaikoihin vaikuttavia tekijöitä odotetusti niin hoitoa edeltävistä kuin sitä seuraavistakin tekijöistä: näitä olivat mm. lähettäjä, saapumisajankohta ja jatkohoitopaikka. Tältä pohjalta Lastenklinikalle on esitetty kehittämisehdotuksia, joita voidaan soveltaa siihen vertautuville päivystyspoliklinikoille yleisemminkin. Olennainen havainto on, että varsinaisen hoidon ulkopuoleltakin on löydettävissä tekijöitä, joiden vaikutus läpimenoaikoihin on tilastollisesti merkitsevä. Näihin asioihin vaikuttaminen on toki haastavaa, koska ne eivät välttämättä ole yksikön päätäntävallassa ja niihin vaikuttaminen vaatii yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.