School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2011
Thesis number: 12454
The role of creative industries in national innovation system - The creative clusters of Moscow
Author: Panfilo, Aleksander
Title: The role of creative industries in national innovation system - The creative clusters of Moscow
Year: 2011  Language: eng
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; innovaatiot; innovations; luovuus; creativity; toimialat; business branches; verkostot; networks; Venäjä; Russia
Pages: 116
Full text:
» hse_ethesis_12454.pdf pdf  size:2 MB (1897606)
Key terms: national innovation system; creative industries; clusters; Russia; Moscow; creative clusters
Abstract:
Tiivistelmä

Kansallisen innovaatiojärjestelmän konsepti antaa valtioille käyttökelpoisen työkalun innovaatiopolitiikan toteuttamiselle. Myös luovien alojen taloudellista potentiaalia on huomioitu yhä enenevissä määrin sekä yleisellä että poliittisella tasolla. Hyvin harvoin näitä konsepteja on kuitenkin käsitelty yhdessä. Ainoastaan muutamat tutkijat ovat yrittäneet yhdistää luovat alat kansallisen innovaatiojärjestelmän teoreettiseen viitekehykseen. Myös Venäjän kontekstissa tutkimustieto luovien alojen yhteydestä innovaatioihin on ollut tähän saakka puutteellista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata edellä mainittuihin tutkimuksellisiin haasteisiin selvittämällä Moskovan luovien klustereiden roolia Venäjän innovaatiojärjestelmässä.

Kirjallisuuskatsaukseen perustuen tutkimuksessa kehitetään uusi teoreettinen viitekehys kansallisen innovaatiojärjestelmän mallintamiselle – Tähti-malli. Tämän lisäksi, luovien alojen roolia kansallisessa innovaatiojärjestelmässä arvioidaan Tähti-mallin eri osa-alueiden kautta. Tutkimuksen soveltavassa osiossa Venäjän innovaatiojärjestelmä tarkastellaan Tähti-mallin kautta ja Moskovan luovien klustereiden rooli Venäjän innovaatiojärjestelmässä selvitetään laadullisten haastattelujen avulla.

Haastattelut osoittivat, että Moskovan luovat klusterit linkittyvät Venäjän innovaatiojärjestelmässä vahvasti kansainvälisiin verkostoihin sekä koulutukseen. Yhteys on olemassa myös markkinaolosuhteisiin, luovaan ympäristöön sekä innovaatiosykliin. Teoreettinen viitekehys osoittautui kuitenkin osittain puutteelliseksi ja edellä mainittujen linkkien lisäksi haastattelut paljastivat klustereiden linkityksen valtion hallintoelimiin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.