Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12454
The role of creative industries in national innovation system - The creative clusters of Moscow
Tekijä: Panfilo, Aleksander
Otsikko: The role of creative industries in national innovation system - The creative clusters of Moscow
Vuosi: 2011  Kieli: eng
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; innovaatiot; innovations; luovuus; creativity; toimialat; business branches; verkostot; networks; Venäjä; Russia
Sivumäärä: 116
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12454.pdf pdf  koko: 2 MB (1897606)
Avainsanat: national innovation system; creative industries; clusters; Russia; Moscow; creative clusters
Tiivistelmä:
Tiivistelmä

Kansallisen innovaatiojärjestelmän konsepti antaa valtioille käyttökelpoisen työkalun innovaatiopolitiikan toteuttamiselle. Myös luovien alojen taloudellista potentiaalia on huomioitu yhä enenevissä määrin sekä yleisellä että poliittisella tasolla. Hyvin harvoin näitä konsepteja on kuitenkin käsitelty yhdessä. Ainoastaan muutamat tutkijat ovat yrittäneet yhdistää luovat alat kansallisen innovaatiojärjestelmän teoreettiseen viitekehykseen. Myös Venäjän kontekstissa tutkimustieto luovien alojen yhteydestä innovaatioihin on ollut tähän saakka puutteellista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata edellä mainittuihin tutkimuksellisiin haasteisiin selvittämällä Moskovan luovien klustereiden roolia Venäjän innovaatiojärjestelmässä.

Kirjallisuuskatsaukseen perustuen tutkimuksessa kehitetään uusi teoreettinen viitekehys kansallisen innovaatiojärjestelmän mallintamiselle – Tähti-malli. Tämän lisäksi, luovien alojen roolia kansallisessa innovaatiojärjestelmässä arvioidaan Tähti-mallin eri osa-alueiden kautta. Tutkimuksen soveltavassa osiossa Venäjän innovaatiojärjestelmä tarkastellaan Tähti-mallin kautta ja Moskovan luovien klustereiden rooli Venäjän innovaatiojärjestelmässä selvitetään laadullisten haastattelujen avulla.

Haastattelut osoittivat, että Moskovan luovat klusterit linkittyvät Venäjän innovaatiojärjestelmässä vahvasti kansainvälisiin verkostoihin sekä koulutukseen. Yhteys on olemassa myös markkinaolosuhteisiin, luovaan ympäristöön sekä innovaatiosykliin. Teoreettinen viitekehys osoittautui kuitenkin osittain puutteelliseksi ja edellä mainittujen linkkien lisäksi haastattelut paljastivat klustereiden linkityksen valtion hallintoelimiin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.