School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2011
Thesis number: 12455
Toiminnan muuttaminen strategisen ohjausjärjestelmän avulla - Case: tuloskortin kehittäminen
Author: Hakansuu, Paula
Title: Toiminnan muuttaminen strategisen ohjausjärjestelmän avulla - Case: tuloskortin kehittäminen
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; strategia; strategy; muutos; change; myynti; sales; ohjausjärjestelmät; control systems; tuloskortti; balanced scorecard
Pages: 85
Full text:
» hse_ethesis_12455.pdf pdf  size:493 KB (504569)
Key terms: balanced scorecard; tasapainotettu tuloskortti; johdon ohjausjärjestelmä; muutosprosessi; myynnin toiminnanohjaus
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on kuvailla strategisen ohjausjärjestelmän kehittämisprosessia ja ohjausjärjestelmää toiminnan muuttamisen työvälineenä. Tutkimuksessa tarkastellaan tuloskortin kehittämisprojektia, joka toteutettiin erään Suomessa toimivan rahoitusyhtiön kahdessa liiketoimintayksikössä. Tarkastelu tapahtuu aiemman tutkimuksen pohjalta kehitettävän viitekehyksen avulla. Viitekehys koostuu kolmesta vaiheesta, joissa ensin analysoidaan tuloskortin kehittämisprosessiin johtanutta alkutilannetta, toiseksi varsinaista kehittämisprojektia sekä lopuksi kehittämisen lopputuloksena saatua tuloskorttia.

LÄHDEAINEISTO Tutkimus toteutettiin case -tutkimuksena. Lähdekirjallisuutena käytettiin tuloskorttiin, johdon ohjausjärjestelmään, johdon ohjausjärjestelmän muutokseen ja myynnin toiminnanohjaukseen liittyvää kirjallisuutta. Empiriaosuudessa tiedonhankinta tapahtui useita menetelmiä käyttäen, kuten haastattelemalla ja kohdeyrityksestä saatujen materiaalien avulla.

TULOKSET Tutkimustulokset koostuvat useista havainnoista. Tuloskorttiprojektin keskeisenä strategisena tavoitteena oli horisontaalisen yhteistyön lisääminen myyntiyksiköiden välillä, mikä toteutettiin uudessa tuloskortissa entistä laajemmalla vastuun jakamisella. Kehitetyn tuloskortin käyttötavasta todettiin, että se sisälsi ulottuvuuksia kaikista neljästä Simonsin (1995) määrittelemästä kontrollitasosta. Erityisesti tuloskortti toimi uskomusjärjestelmänä, sillä sen avulla tuettiin yksilökeskeisen organisaatiokulttuurin muutosta yhteisökeskeiseksi. Suurin osa kehittämisprosessin haasteista liittyi yrityksessä käynnissä olleeseen laajamittaisen muutoksen keskeneräisyyteen.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.