Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12455
Toiminnan muuttaminen strategisen ohjausjärjestelmän avulla - Case: tuloskortin kehittäminen
Tekijä: Hakansuu, Paula
Otsikko: Toiminnan muuttaminen strategisen ohjausjärjestelmän avulla - Case: tuloskortin kehittäminen
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; strategia; strategy; muutos; change; myynti; sales; ohjausjärjestelmät; control systems; tuloskortti; balanced scorecard
Sivumäärä: 85
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12455.pdf pdf  koko: 493 KB (504569)
Avainsanat: balanced scorecard; tasapainotettu tuloskortti; johdon ohjausjärjestelmä; muutosprosessi; myynnin toiminnanohjaus
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on kuvailla strategisen ohjausjärjestelmän kehittämisprosessia ja ohjausjärjestelmää toiminnan muuttamisen työvälineenä. Tutkimuksessa tarkastellaan tuloskortin kehittämisprojektia, joka toteutettiin erään Suomessa toimivan rahoitusyhtiön kahdessa liiketoimintayksikössä. Tarkastelu tapahtuu aiemman tutkimuksen pohjalta kehitettävän viitekehyksen avulla. Viitekehys koostuu kolmesta vaiheesta, joissa ensin analysoidaan tuloskortin kehittämisprosessiin johtanutta alkutilannetta, toiseksi varsinaista kehittämisprojektia sekä lopuksi kehittämisen lopputuloksena saatua tuloskorttia.

LÄHDEAINEISTO Tutkimus toteutettiin case -tutkimuksena. Lähdekirjallisuutena käytettiin tuloskorttiin, johdon ohjausjärjestelmään, johdon ohjausjärjestelmän muutokseen ja myynnin toiminnanohjaukseen liittyvää kirjallisuutta. Empiriaosuudessa tiedonhankinta tapahtui useita menetelmiä käyttäen, kuten haastattelemalla ja kohdeyrityksestä saatujen materiaalien avulla.

TULOKSET Tutkimustulokset koostuvat useista havainnoista. Tuloskorttiprojektin keskeisenä strategisena tavoitteena oli horisontaalisen yhteistyön lisääminen myyntiyksiköiden välillä, mikä toteutettiin uudessa tuloskortissa entistä laajemmalla vastuun jakamisella. Kehitetyn tuloskortin käyttötavasta todettiin, että se sisälsi ulottuvuuksia kaikista neljästä Simonsin (1995) määrittelemästä kontrollitasosta. Erityisesti tuloskortti toimi uskomusjärjestelmänä, sillä sen avulla tuettiin yksilökeskeisen organisaatiokulttuurin muutosta yhteisökeskeiseksi. Suurin osa kehittämisprosessin haasteista liittyi yrityksessä käynnissä olleeseen laajamittaisen muutoksen keskeneräisyyteen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.