School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2011
Thesis number: 12465
Johtajapotentiaalin tunnistaminen - potentiaalin olemuksen tarkastelua
Author: Eteläpää, Leena Mari
Title: Johtajapotentiaalin tunnistaminen - potentiaalin olemuksen tarkastelua
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; johtajat; managers; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; rekrytointi; recruiting
Pages: 56
Key terms: Valtion johtajapolitiikka, johtajapotentiaali, potentiaalin tunnistaminen
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen aihepiirinä on valtion johtajapolitiikan kehittäminen ja sen yhtenä osa-alueena oleva johtajapotentiaalin tunnistaminen. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten johtajapotentiaaliksi tunnistettujen henkilöiden potentiaalisuutta arvioidaan ja perustellaan. Minkälaisia tekijöitä ja henkilön ominaisuuksia pidetään potentiaalin osoituksensa ja millaisia potentiaalin ulottuvuuksia painotetaan? Aiempaa tutkimusta potentiaalin tunnistamisesta on suhteellisen vähän. Teeman ollessa tätä nykyä tärkeä eri organisaatioille pidemmälle vietyä tutkimusta potentiaalin olemuksesta ja tunnistamisen kehittämisestä tarvitaan. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Tutkimusaineistona ovat eri ministeriöiden ehdokkaat valtionhallinnon piirissä toteutettavaan Tulevaisuuden johtajat – ohjelmaan. Tutkimuksessa tarkastellaan ehdokkaiden osalta laadittuja perusteluja sille, miksi heitä pidetään johtajapotentiaalina. Ehdokkaiden tunnistamiseksi on annettu yleisiä kriteerejä, joiden pohjalta tehdyt valinnat heijastavat arviota ja ymmärrystä potentiaalin olemuksesta. Tutkimus on laadullista tutkimusta, jonka metodologiana on sisällönanalyysi. Tutkimuksen näkökulmana on Silzerin ja Churchin esittämä malli potentiaalin olemuksesta, joka heijastaa moniulotteista näkemystä potentiaalista.TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimustuloksina todetaan, että potentiaalia perustellaan melko yleisesti ja yhdenmukaisesti. Potentiaalin arviointia ei vielä tehdä kovin systemaattisesti. Johtajapotentiaalia tunnistettaessa painotetaan edelleen ensisijaisesti suoriutumista aiemmista tehtävistä, eivätkä potentiaalin muut ulottuvuudet tule vahvasti esiin. Johtajapotentiaalin kannalta tärkeinä tekijöinä pidettyjen motivaation ja oppimiskyvyn merkitys ei näytä vielä keskeiseltä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.