Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12465
Johtajapotentiaalin tunnistaminen - potentiaalin olemuksen tarkastelua
Tekijä: Eteläpää, Leena Mari
Otsikko: Johtajapotentiaalin tunnistaminen - potentiaalin olemuksen tarkastelua
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; johtajat; managers; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; rekrytointi; recruiting
Sivumäärä: 56
Avainsanat: Valtion johtajapolitiikka, johtajapotentiaali, potentiaalin tunnistaminen
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen aihepiirinä on valtion johtajapolitiikan kehittäminen ja sen yhtenä osa-alueena oleva johtajapotentiaalin tunnistaminen. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten johtajapotentiaaliksi tunnistettujen henkilöiden potentiaalisuutta arvioidaan ja perustellaan. Minkälaisia tekijöitä ja henkilön ominaisuuksia pidetään potentiaalin osoituksensa ja millaisia potentiaalin ulottuvuuksia painotetaan? Aiempaa tutkimusta potentiaalin tunnistamisesta on suhteellisen vähän. Teeman ollessa tätä nykyä tärkeä eri organisaatioille pidemmälle vietyä tutkimusta potentiaalin olemuksesta ja tunnistamisen kehittämisestä tarvitaan. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Tutkimusaineistona ovat eri ministeriöiden ehdokkaat valtionhallinnon piirissä toteutettavaan Tulevaisuuden johtajat – ohjelmaan. Tutkimuksessa tarkastellaan ehdokkaiden osalta laadittuja perusteluja sille, miksi heitä pidetään johtajapotentiaalina. Ehdokkaiden tunnistamiseksi on annettu yleisiä kriteerejä, joiden pohjalta tehdyt valinnat heijastavat arviota ja ymmärrystä potentiaalin olemuksesta. Tutkimus on laadullista tutkimusta, jonka metodologiana on sisällönanalyysi. Tutkimuksen näkökulmana on Silzerin ja Churchin esittämä malli potentiaalin olemuksesta, joka heijastaa moniulotteista näkemystä potentiaalista.TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimustuloksina todetaan, että potentiaalia perustellaan melko yleisesti ja yhdenmukaisesti. Potentiaalin arviointia ei vielä tehdä kovin systemaattisesti. Johtajapotentiaalia tunnistettaessa painotetaan edelleen ensisijaisesti suoriutumista aiemmista tehtävistä, eivätkä potentiaalin muut ulottuvuudet tule vahvasti esiin. Johtajapotentiaalin kannalta tärkeinä tekijöinä pidettyjen motivaation ja oppimiskyvyn merkitys ei näytä vielä keskeiseltä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.