School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12539
Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto
Author: Laakso, Arttu mikael
Title: Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; julkinen sektori; public sector; koulut; schools; taloushallinto; financial management; arviointi; evaluation; mittarit; ratings
Pages: 75
Full text:
» hse_ethesis_12539.pdf pdf  size:651 KB (665710)
Key terms: adult education; aikuiskoulutus; new public management; kuntatalous; mittaristo; mittariston implementointi
Abstract:
TALOUDELLISEN MITTARISTON RAKENTAMINEN KUNNALLISELLE YKSIKÖL-LE - CASE ESPOON KAUPUNGIN TYÖVÄENOPISTO Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa Espoon kaupungin työväenopistolle mitta-risto taloudelliseen seurantaan. Mittareiden tarkoituksena on olla keskeisiä opis-ton tulojen, menojen ja tehokkuuden seurannan kannalta. Lisäksi mittareiden tu-lee avustaa opiston johtoa päätöksenteossa. Tutkimuksen tavoitteena on myös mahdollistaa mittariston implementointi. Lähdeaineisto Tutkimuksen lähdekirjallisuutena käytettiin ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita sekä kirjallisuutta tutkimuksen aihealueilta. Lähdekirjallisuus käsitteli pääosin kunnallistaloutta, New Public Managementia, suorituksen mittaamista ja im-plementointia. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää henkilöä Espoon kaupungin työväenopistosta. Haastateltavat toimivat opiston johdossa, tiimivastaavina sekä asiantuntijoina. Tulokset Tutkimuksen tuloksena syntyi Espoon kaupungin työväenopiston käyttöön ta-loudellinen mittaristo, joka sisältää kymmenen mittaria. Mittariston implemen-toinnin kannalta keskeisimmiksi asioiksi nousivat opiston johdon sitouttaminen mittariston käyttöön sekä tiimien esimiesten ja sihteerien perehdyttäminen mit-tariston päivittämiseen. Avainsanat Mittaristo, Kuntatalous, New Public Management, Mittariston implementointi, Työväenopisto
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.