Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12539
Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto
Tekijä: Laakso, Arttu mikael
Otsikko: Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; julkinen sektori; public sector; koulut; schools; taloushallinto; financial management; arviointi; evaluation; mittarit; ratings
Sivumäärä: 75
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12539.pdf pdf  koko: 651 KB (665710)
Avainsanat: adult education; aikuiskoulutus; new public management; kuntatalous; mittaristo; mittariston implementointi
Tiivistelmä:
TALOUDELLISEN MITTARISTON RAKENTAMINEN KUNNALLISELLE YKSIKÖL-LE - CASE ESPOON KAUPUNGIN TYÖVÄENOPISTO Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa Espoon kaupungin työväenopistolle mitta-risto taloudelliseen seurantaan. Mittareiden tarkoituksena on olla keskeisiä opis-ton tulojen, menojen ja tehokkuuden seurannan kannalta. Lisäksi mittareiden tu-lee avustaa opiston johtoa päätöksenteossa. Tutkimuksen tavoitteena on myös mahdollistaa mittariston implementointi. Lähdeaineisto Tutkimuksen lähdekirjallisuutena käytettiin ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita sekä kirjallisuutta tutkimuksen aihealueilta. Lähdekirjallisuus käsitteli pääosin kunnallistaloutta, New Public Managementia, suorituksen mittaamista ja im-plementointia. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää henkilöä Espoon kaupungin työväenopistosta. Haastateltavat toimivat opiston johdossa, tiimivastaavina sekä asiantuntijoina. Tulokset Tutkimuksen tuloksena syntyi Espoon kaupungin työväenopiston käyttöön ta-loudellinen mittaristo, joka sisältää kymmenen mittaria. Mittariston implemen-toinnin kannalta keskeisimmiksi asioiksi nousivat opiston johdon sitouttaminen mittariston käyttöön sekä tiimien esimiesten ja sihteerien perehdyttäminen mit-tariston päivittämiseen. Avainsanat Mittaristo, Kuntatalous, New Public Management, Mittariston implementointi, Työväenopisto
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.