School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | SME Business Management | 2013
Thesis number: 13179
Role of effectuation in the Finnish social media startups
Author: Salmi, Kalle
Title: Role of effectuation in the Finnish social media startups
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: SME Business Management
Index terms: johtaminen; management; kansainväliset yhtiöt; international companies; sosiaalinen media; social media; päätöksenteko; decision making; yritykset; companies; kasvu; growth
Pages: 83
Key terms: effectuation; sosiaalinen media; startup; yrittäjyys
Abstract:
EFFECTUATION-TEORIAN ROOLI SUOMALAISISSA ALKUVAIHEEN SOSIAALISEN MEDIAN YRITYKSISSÄ

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, millainen rooli Saras Sarasvathyn Effectuation-teorialla on sosiaalisen median yritysten päätöksentekoprosesseissa. Työssä tutkitaan päätöksentekoa kolmessa suomalaisessa sosiaalisen median yrityksessä sekä selvitään sen suhdetta Effectuation-teorian mukaisiin prosesseihin suhteessa yrityksen lähestymistapaan liiketoimintamahdollisuusprosesseissa.

Työn teoriaosa käsittelee sosiaalisen median historian ja kehityksen sekä esittelee yleisimmät sosiaalisen median yritysten liiketoiminta- ja ansaintamallit. Tämän lisäksi teoriaosa selventää yleisimpiä lähestymistapoja yrittäjyyden tutkimuksessa painottuen Effectuation-teoriaan ja sen perusperiaatteisiin.

Tutkimus toteutettiin kolmeen sosiaalisen median yritykseen keskittyvänä kvalita-tiivisena haastatteluihin pohjautuvana tapaustutkimuksena. Haastattelukysymyk-set keskittyivät yritysten strategiaan ja liiketoiminnan suunnitteluun sekä siihen, kuinka nämä noudattivat Effectuation-teorian perusperiaatteita.

Tämä työ tarjoaa vahvaa evidenssiä Effectuation-teorian roolista sosiaalisen median liiketoiminnan ymmärtämisessä. Suomalaisten sosiaalisen median yritysten päätöksentekoprosesseja pystytään useissa tapauksissa tehokkaasti selittämään Effectuation-teorian kautta erityisesti silloin, kun yritys toteuttaa niin sanottua toimintalähestymistapaa liiketoimintamahdollisuusprosesseissa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.