Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13179
Role of effectuation in the Finnish social media startups
Tekijä: Salmi, Kalle
Otsikko: Role of effectuation in the Finnish social media startups
Vuosi: 2013  Kieli: eng
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; kansainväliset yhtiöt; international companies; sosiaalinen media; social media; päätöksenteko; decision making; yritykset; companies; kasvu; growth
Sivumäärä: 83
Avainsanat: effectuation; sosiaalinen media; startup; yrittäjyys
Tiivistelmä:
EFFECTUATION-TEORIAN ROOLI SUOMALAISISSA ALKUVAIHEEN SOSIAALISEN MEDIAN YRITYKSISSÄ

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, millainen rooli Saras Sarasvathyn Effectuation-teorialla on sosiaalisen median yritysten päätöksentekoprosesseissa. Työssä tutkitaan päätöksentekoa kolmessa suomalaisessa sosiaalisen median yrityksessä sekä selvitään sen suhdetta Effectuation-teorian mukaisiin prosesseihin suhteessa yrityksen lähestymistapaan liiketoimintamahdollisuusprosesseissa.

Työn teoriaosa käsittelee sosiaalisen median historian ja kehityksen sekä esittelee yleisimmät sosiaalisen median yritysten liiketoiminta- ja ansaintamallit. Tämän lisäksi teoriaosa selventää yleisimpiä lähestymistapoja yrittäjyyden tutkimuksessa painottuen Effectuation-teoriaan ja sen perusperiaatteisiin.

Tutkimus toteutettiin kolmeen sosiaalisen median yritykseen keskittyvänä kvalita-tiivisena haastatteluihin pohjautuvana tapaustutkimuksena. Haastattelukysymyk-set keskittyivät yritysten strategiaan ja liiketoiminnan suunnitteluun sekä siihen, kuinka nämä noudattivat Effectuation-teorian perusperiaatteita.

Tämä työ tarjoaa vahvaa evidenssiä Effectuation-teorian roolista sosiaalisen median liiketoiminnan ymmärtämisessä. Suomalaisten sosiaalisen median yritysten päätöksentekoprosesseja pystytään useissa tapauksissa tehokkaasti selittämään Effectuation-teorian kautta erityisesti silloin, kun yritys toteuttaa niin sanottua toimintalähestymistapaa liiketoimintamahdollisuusprosesseissa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.