School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14438
Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen
Author: Luhtala, Jutta
Title: Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; tutkimus ja kehitys; research and development; menot; expenditure; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; kasvu; growth; kannattavuus; profitability
Pages: 77
Key terms: tutkimus- ja kehittämismenot; kasvu; kannattavuus; IAS 38
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutukimuksen tavoitteena on selvittää missä määrin tutkimus- ja kehittämismenot vaikuttavat suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen. Teoreettisen viitekehyksen perusteella muodostetaan kaksi tutkimushypoteesia, joita testataan regressioanalyysin avulla.

AINEISTO

Tutkimusaineisto koostuu yhteensä 57 tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneesta suomalaisesta pörssiyhtiöstä. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson ONE Banker - tietokannasta, sekä yritysten vuosikertomuksista. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 2008 - 2014 ja tutkimus käsittää yhteensä 399 yritysvuosihavaintoa.

TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen tutkitaan korrelaatioanalyysin sekä lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin keinoin. Tulevaa kasvua mitataan liikevaihdon kasvulla ja tulevaa kannattavuutta liikevoittoprosentilla ja koko pääoman tuottoasteella. Ensisijaisena selittävänä muuttujana toimii T&K-intensiteetti. Kontrollimuuttujina tutkimuksessa ovat yrityksen koko, velkaantumisaste ja toimiala.

TULOKSET

Regressioanalyysissa saatujen tulosten mukaan T&K-menoilla on positiivinen vaikutus yrityksen tulevaan kasvuun neljän vuoden aikaviiveellä. Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutuksesta yrityksen tulevaan kannattavuuteen ei saatu lainkaan tilastollisesti merkitseviä tuloksia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.