Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14438
Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen
Tekijä: Luhtala, Jutta
Otsikko: Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; tutkimus ja kehitys; research and development; menot; expenditure; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; kasvu; growth; kannattavuus; profitability
Sivumäärä: 77
Avainsanat: tutkimus- ja kehittämismenot; kasvu; kannattavuus; IAS 38
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutukimuksen tavoitteena on selvittää missä määrin tutkimus- ja kehittämismenot vaikuttavat suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen. Teoreettisen viitekehyksen perusteella muodostetaan kaksi tutkimushypoteesia, joita testataan regressioanalyysin avulla.

AINEISTO

Tutkimusaineisto koostuu yhteensä 57 tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneesta suomalaisesta pörssiyhtiöstä. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson ONE Banker - tietokannasta, sekä yritysten vuosikertomuksista. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 2008 - 2014 ja tutkimus käsittää yhteensä 399 yritysvuosihavaintoa.

TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen tutkitaan korrelaatioanalyysin sekä lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin keinoin. Tulevaa kasvua mitataan liikevaihdon kasvulla ja tulevaa kannattavuutta liikevoittoprosentilla ja koko pääoman tuottoasteella. Ensisijaisena selittävänä muuttujana toimii T&K-intensiteetti. Kontrollimuuttujina tutkimuksessa ovat yrityksen koko, velkaantumisaste ja toimiala.

TULOKSET

Regressioanalyysissa saatujen tulosten mukaan T&K-menoilla on positiivinen vaikutus yrityksen tulevaan kasvuun neljän vuoden aikaviiveellä. Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutuksesta yrityksen tulevaan kannattavuuteen ei saatu lainkaan tilastollisesti merkitseviä tuloksia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.