Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Liiketoiminnan teknologian laitos | Tietojärjestelmätiede | 2008
Tutkielman numero: 12009
Operators value creation in business to business electronic invoicing
Tekijä: Haussila, Timur
Otsikko: Operators value creation in business to business electronic invoicing
Vuosi: 2008  Kieli: eng
Laitos: Liiketoiminnan teknologian laitos
Aine: Tietojärjestelmätiede
Asiasanat: tietojärjestelmät; information systems; taloushallinto; financial management; business-to-business; business-to-business; laskutus; invoicing; arvoketju; value chain
Sivumäärä: 92
Avainsanat: Sähköinen laskutus, arvonluominen, e-lasku, sähköisenlaskun välityspalvelut
Tiivistelmä:
Tavoitteet Gradun tavoitteena on tutkia kuinka Suomessa toimivat sähköisiä laskuja välittävät operaattorit luovat arvoa eri lähteistä, sekä selvittää miten operaattorien tarjoamat palvelut eroavat toisistaan. Työn tarkoituksena on muodostaa laaja-alainen näkemys case-yritysten arvon muodostumiseen vaikuttavista osista. Operaattorien toimintaa sähköisessä laskutuksessa ei juuri ole tutkittu. Syy tähän voi olla se, että murros sähköisessä laskutuksia on vasta lähtenyt käyntiin. Olemassa oleva tutkimus on keskittynyt sähköisenlaskun hyötyihin yrityksille ja yhteisöille, vaikka mahdollisuudet myös palveluntarjoajan puolella ovat valtavat. Kirjallisuuskatsauksessa esitetyt tulokset tarjoavat teoreettisen näkökulman arvon luomisesta sähköisissä palveluissa ja case – yritykset esimerkkejä arvon luomisesta käytännössä.

Menetelmät Tämä gradu koostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka tarjoaa laajan teoreettisen näkökulman sähköiseen laskutukseen ja yritysten arvon luomiseen, sekä yhdeksästä case-tutkimuksesta, joissa on tutkittu Suomessa toimivia operaattoreita. Työ on luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineisto koostu yhdeksästä eri operaattoreiden edustajien kanssa suoritetusta haastattelusta. Haastattelut suoritettiin perustuen Value Creation in E-Business (Amit and Zott, 2001) viitekehykseen.

Tulokset Työn perusteella havaittiin, että yritysten toiminta operaattorina määräytyy paljolti yritysten toimialan perusteella. Vaikka operaattoripalvelu puhtaimmillaan on vain välitystä, silti haastateltavien yritysten käsitys sähköisestä laskusta ja siihen liittyvistä palveluista eroaa paljon toisistaan. Amitin ja Zottin (2001) luoman viitekehyksen eri arvo lähteet havaittiin kaikissa haastatelluissa yrityksissä, mutta kahden rooli osoittautui muita tärkeämmäksi. Ensinnäkin, yritykset korostivat tehokkuuden eri osa-alueita riippuen yritysten ydinpalveluista. Toiseksi, lisäpalveluiden merkitys korostui, koska operaattorit tyypillisesti tarjoavat asiakkaille lisäpalveluita, jotka muodostavat palvelun kokonaisarvon.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.