Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12036
Tarkastusvaliokunnan rooli, tehtävät ja jäsenten valintakriteerit suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Tekijä: Haarala, Sanna
Otsikko: Tarkastusvaliokunnan rooli, tehtävät ja jäsenten valintakriteerit suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; corporate governance; corporate governance; asiantuntijat; specialists
Sivumäärä: 99
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12036.pdf pdf  koko: 746 KB (763776)
Avainsanat: corporate governance; tarkastusvaliokunta; rooli; tehtävät; jäsenten valintakriteerit; riippumattomuus; asiantuntemus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tarkastusvaliokunnan roolia, tehtäviä, valiokunnan jäsenten valintakriteerejä ja tarkastusvaliokunnan merkitystä suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin tarkastusvaliokunnan rooliin, tehtäviin ja jäsenten riippumattomuuteen ja asiantuntemukseen liittyvää kotimaista ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Lähdeaineisto koostui pääasiallisesti aihealueeseen liittyvistä aiemmista tutkimuksista ja artikkeleista, säännöksistä ja oppikirjoista. Tutkimuksen empiirisen osan aineisto kerättiin haastattelemalla viittä Helsingin arvopaperipörssin päälistalla noteeratun yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa ja jäsentä.

Aineiston käsittely Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna. Haastattelut koostuivat viidestä teema-alueesta. Haastattelut nauhoitettiin ja purettiin kirjalliseen muotoon. Haastattelujen pohjalta vedettiin yhteen tutkimustulokset ja johtopäätökset.

Tulokset Tarkastusvaliokuntien perustamiseen on vaikuttanut voimakkaasti vuonna 2004 voimaan tulleet uudistuneet corporate governance –suositukset. Haastateltavat kokivat, että tarkastusvaliokunnan rooli on olla hallituksen työtä avustava elin. Sen tärkeimmiksi tehtäviksi katsottiin taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan valvonta. Tarkastusvaliokuntien jäsenten valintaperusteina nousivat esiin jäsenten oma kiinnostus sekä heidän asiantuntemuksensa. Jäsenen riippumattomuus yhtiöstä koettiin edellytykseksi sille, että voi toimia tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Työkokemus tarkastusvaliokunnan tehtäviin liittyvissä toimissa sekä myös hallituskokemus katsottiin merkitykselliseksi sekä valintatilanteessa että valiokuntatyöskentelyssä. Tarkastusvaliokunnalla koettiin olevan jonkinlaista vaikutusta esimerkiksi taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan laadun paranemiseen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.