Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12050
Corporate governance välillisessä valtionhallinnossa. Case Kela, RAY ja SPR
Tekijä: Sundström, Jarmo
Otsikko: Corporate governance välillisessä valtionhallinnossa. Case Kela, RAY ja SPR
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; valtionhallinto; civil service; corporate governance; corporate governance
Sivumäärä: 91
Avainsanat: corporate governance; omistajaohjaus; välillinen valtionhallinto
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia välillisen valtionhallinnon organisaatioiden corporate governance –käytäntöjä, lähteitä ja tilaa sekä analysoida miten näissä organisaatioissa on raportoitu corporate governanceen liittyvistä asioista suosituksien mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteena on myös arvioida näkyykö organisaatioiden toimintaa ohjaava lainsäädäntö välillisen valtionhallinnon corporate governance –käytännöissä. Tutkimuskohteiksi valittiin kolme välillisen valtionhallinnon organisaatiota: Kansaneläkelaitos, Raha-automaattiyhdistys ja Suomen Punainen Risti.

Lähdeaineisto ja aineiston käsittely

Tutkimuksen lähdeaineistona on käytetty organisaatioista julkisesti saatavilla olevaa tietoa, kuten internetlähteitä, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja organisaatioiden toiminnasta säädettyjä lakeja ja asetuksia. Caseorganisaatioiden corporate governancen –raportointia analysoitiin vertaamalla sitä listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) 2003 annettuun suositukseen.

Tulokset

Tutkimustulosten mukaan myös välillisen valtionhallinnon organisaatioissa raportoidaan corporate governanceen liittyvistä asioista listayhtiöiden suosituksien mukaisesti. Raportoinnin laajuudessa ja laadussa organisaatioiden välillä on eroja, joita voitaneen selittää corporate governance -raportoinnin vapaaehtoisuudella tutkimuskohteen organisaatioissa. Organisaatioiden toimintaa ohjaava pakottava lainsäädäntö vaikuttaa organisaatioiden hallintorakenteisiin ja corporate governance käytäntöihin. Tutkimustuloksen perusteella myös välillisen valtionhallinnon organisaatioihin voidaan soveltaa listayhtiöille laadittuja corporate governance –suosituksia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.