Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kielten ja viestinnän laitos | Suomen kieli ja viestintä | 2009
Tutkielman numero: 12068
Johtajuuden rakentuminen toimitusjohtajan blogiteksteissä : metafora-analyysi tapauksesta Finnair.
Tekijä: Anttilainen, Susanna
Otsikko: Johtajuuden rakentuminen toimitusjohtajan blogiteksteissä : metafora-analyysi tapauksesta Finnair.
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Kielten ja viestinnän laitos
Aine: Suomen kieli ja viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; suomen kieli; finnish language; johtaminen; management; johtajat; managers; yritysviestintä; business communication; kirjoittaminen; writing; retoriikka; rhetorics; lentoyhtiöt; airlines
Sivumäärä: 82
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12068.pdf pdf  koko: 467 KB (477205)
Avainsanat: metafora; johtajuus; merkitykset; blogi; esimiesviestintä
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä blogiin esimiesviestinnän työkaluna. Tutkin metafora-analyysin keinoin, millaisia johtajuuden merkityksiä esimiehen blogiteksteissä rakentuu metaforien kautta. Tutkimuksen teoreettisessa osassa esittelen näkemyksiä johtajuudesta ja kuvaan blogia viestintäkanavana ja johtamisen välineenä. Tarkastelen lisäksi kirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä metaforista ja keskityn kognitiiviseen metaforateoriaan.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimuksessa analysoin Finnair Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Hienosen blogitekstejä, joita julkaistaan Finnairin sisäisessä intranetissä. Aineisto kattaa 42 blogimerkintää vuosilta 2005–2008 ja sisältää yhteensä 116 sivua tekstiä.

Analyysissa selvitän metaforia tutkimalla, millaisia johtajuuden merkityksiä metaforisilla ilmauksilla Hienosen teksteissä rakennetaan. Tarkastelen, minkälaisten kohdealueiden metaforia Hienosen blogissa nousee esiin ja mitä aihealueita teksteissä erityisesti metaforisoidaan. Lisäksi tutkin, muuttuuko metaforien käyttö aineiston vuosien aikana.

Tulokset

Hienosen blogitekstien metaforat luovat runsaasti merkityksiä Finnairin toiminnasta ja johdon valinnoista ja päätöksistä. Metaforisoituina aiheina esiin nousevat synkkien talousnäkymien kuvaukset, strateginen ja toimintaa ohjaava puhe sekä toimitusjohtajan ominaisuudet, rooli ja tehtävät Finnairissa.

Synkkien talousnäkymien kuvauksessa korostuvat erityisesti luontoon sekä sairauksiin liittyvät metaforat. Strategisessa ja toimintaa ohjaavassa puheessa nousevat esiin yleisesti urheiluun ja harjoitteluun liittyvät metaforat, joilla luodaan lentoalasta ja liiketoiminnasta kuvaa pelikenttänä. Finnair organisaationa kuvataan usein elollisena kehollisilla metaforilla ja suhdetta ulkoisiin sidosryhmiin urheilun ja armeijan metaforilla.

Jukka Hienosen blogin metaforiset ilmaukset luovat yhteistä käsitteistöä, jonka pohjalta asioista Finnairin henkilöstön ja muiden sidosryhmien kesken keskustellaan. Tekstit peilaavat Finnairin liiketoimintaa ja lentoalan toimintaympäristöä tarjoten näköalan pörssiyhtiön sisäisessä viestinnässä välittyviin merkityksiin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.