Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kansantaloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2009
Tutkielman numero: 12080
Irtisanomisen palkkavaikutus kansainvälisessä vertailussa
Tekijä: Utti, Irene
Otsikko: Irtisanomisen palkkavaikutus kansainvälisessä vertailussa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Kansantaloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; irtisanominen; giving notice; palkka; pay; työntekijät; workers; arviointi; evaluation; kansainvälinen; international
Sivumäärä: 80
Avainsanat: irtisanominen; palkkavaikutus; meta-regressioanalyysi
Tiivistelmä:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ

Kansantaloustieteen laitos, 3.5.2009 pro gradu –tutkielma Irene Utti

IRTISANOMISEN PALKKAVAIKUTUS KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään irtisanomisesta aiheutuvaa palkkavaikutusta eri maissa. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on havainnollistaa keitä irtisanotut työntekijät ovat, minkälainen vaikutus irtisanomisella on palkkaan, sekä selvittää minkälaisista tekijöistä palkanmuutoshavaintojen erot eri maiden välillä johtuvat.

Tutkimuksen toteutustapana käytetään irtisanottujen työntekijöiden ominaisuuksien ja irtisanomisen palkkavaikutuksen selvittämisen osalta kirjallisuuskatsausta. Palkanmuutosta koskevien erojen selittäviä tekijöitä selvitetään meta-regressioanalyysin avulla. Analyysin aineistona on 25 irtisanomisen palkkavaikutusta koskevaa tutkimusta viidestätoista eri maasta. Näiden perusteella on koottu poikkileikkausaineisto, joka kattaa kaikkiaan 143 havaintoa.

Irtisanottujen työntekijöiden tarkastelu osoittaa, että työntekijöiden ominaisuuksissa ei ole merkittäviä eroja eri maissa toteutettujen tutkimusten välillä. Irtisanottujen on havaittu olevan keskimäärin nuorempia, matalammin koulutettuja ja heidän työuransa on ollut lyhyt. Toinen tutkimuksen keskeinen tulos on, että irtisanotuksi tulemisella on huomattava negatiivinen vaikutus uudelleentyöllistyneiden palkkoihin Yhdysvalloissa. Muiden tarkasteltavien maiden tuloksissa on kuitenkin huomattavaa vaihtelua. Regressioanalyysin perusteella havainnoissa esiintyvää vaihtelua voidaan tutkimusmaan lisäksi selittää sillä, mitä aikakautta alkuperäinen tutkimus koskee ja minkälainen on tutkimusmaan tulojakauma. Myös tutkijan alkuperäisten havaintojen muodostamiseen käyttämällä aineistotyypillä on vaikutusta havaittuun vaihteluun. Lisäksi eri maista saatujen havaintojen eroja voidaan selittää sillä, käytetäänkö alkuperäisessä aineistossa pelkästään nopeasti työllistyneitä ja kokoaikaisia työntekijöitä, vai huomioidaanko myös työttömäksi jäävien kokemukset.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.