Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kielten ja viestinnän laitos | Suomen kieli ja viestintä | 2009
Tutkielman numero: 12088
Sisäinen viestintä ja sen vaikutukset yrityskauppatilanteessa
Tekijä: Laurila, Anne
Otsikko: Sisäinen viestintä ja sen vaikutukset yrityskauppatilanteessa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Kielten ja viestinnän laitos
Aine: Suomen kieli ja viestintä
Asiasanat: suomen kieli; finnish language; viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; strategia; strategy; muutos; change; organisaatiokulttuuri; organizational culture
Sivumäärä: 138
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12088.pdf pdf  koko: 2 MB (1077775)
Avainsanat: Sisäinen viestintä, yrityskauppa, muutosviestintä, strategia, organisaatiokulttuuri
Tiivistelmä:
Sisäinen viestintä ja sen vaikutukset yrityskauppatilanteessa

Tavoitteet

Tutkielmani tavoitteena on tutkia, miten sisäinen viestintä vaikuttaa henkilöstön reakti-oihin yrityskauppatilanteessa ja millainen viestintä yrityskauppaprosessin aikana on toivottua. Lisäksi tavoitteena on tarkastella sisäisen viestinnän vaikutuksia yrityskaupalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineistona on kahdesti toteutettu henkilöstökysely, johon sekä ostetun että os-tajayrityksen koko henkilöstö sai vastata. Vastauksia tuli yhteensä 299, joskin vastaus-prosentti jäi molemmilla kerroilla alhaiseksi. Aineistoa täydensivät haastattelut henki-löstön keskuudessa sekä osapuolten internet- ja intranetsivujen kauppaa koskeva tieto.

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu monitieteisesti organisaatio- ja johtamis-teorioiden sekä yritysviestinnän avulla. Näkökulmista korostuvat muutosjohtaminen, organisaatiokulttuuri sekä strategia- ja muutosviestintä.

Tulokset

Keskeisimpänä tuloksena esiin nousee esimiesviestinnän ja kaiken henkilökohtaisen kasvokkaisviestinnän tärkeys yrityskauppatilanteessa. Esimiesten ohella viestin lähettä-jänä tärkeäksi nousee yrityksen ylin johto. Johdon viestintää ja käyttäytymistä henkilöstö seuraa tarkasti, ja puutteet ja odotustenvastainen toiminta aiheuttavat epäluottamusta johtoa kohtaan ja muita negatiivisia vaikutuksia, kuten motivaation heikkenemistä.

Tulokseni osoittavat, että sisäiseen viestintään tyytyväisimmin suhtautuvat kokevat yri-tyskauppatilanteessa muita enemmän halua sitoutua laajentuneeseen konserniin sekä muita positiivisia tunteita, kuten motivaatiota. Vastaavasti heidän keskuudessaan esiin-tyy vähemmän negatiivisia tunteita, kuten epävarmuutta ja pelkoa irtisanomisista. Myös kaupan yllätyksellisyys lisää tutkimukseni mukaan henkilöstön kielteisiä tunteita ja kiel-teistä suhtautumista sekä vähentää sitoutumishalua ja luottamusta yrityksen johtoon.

Hyvä sisäinen viestintä tukee ja nopeuttaa yrityskaupalle asetettujen tavoitteiden saavut-tamisessa, vaikka viestinnän osuutta on vaikea aivan tarkasti arvioida. Tutkimukseni osoittaa, että viestintä auttaa välttämään yrityskaupan epäonnistumisen yleisimpiä ka-rikkoja, kuten työntekijöiden heikkoa sitoutumista yritykseen.

Avainsanat

Sisäinen viestintä, yrityskauppa, muutosviestintä, strategia, organisaatiokulttuuri
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.