Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kielten ja viestinnän laitos | Suomen kieli ja viestintä | 2009
Tutkielman numero: 12129
"Ilmastonmuutoksen korjaaminen on helppoa ja halpaa." Argumentointi Ilmastotalkoot-kampanjassa
Tekijä: Kärkkäinen, Suvi
Otsikko: "Ilmastonmuutoksen korjaaminen on helppoa ja halpaa." Argumentointi Ilmastotalkoot-kampanjassa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Kielten ja viestinnän laitos
Aine: Suomen kieli ja viestintä
Asiasanat: suomen kieli; finnish language; viestintä; communication; ympäristönsuojelu; environmental protection; ilmansuojelu; air pollution prevention; kampanjointi; campaigning; retoriikka; rhetorics
Sivumäärä: 129
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12129.pdf pdf  koko: 5 MB (5039742)
Avainsanat: viestintä; ilmastonmuutos; ilmastonmuutoksen hillitseminen; ilmastoteko; kampanja; uusi retoriikka; argumentaatio
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkielmassa tarkastellaan suomalaista ilmastonmuutosviestintää vuonna 2008 yhden ilmastonmuutoksen hillitsemiseen suostuttelevan ilmastokampanjan, Ilmastotalkoiden, tekstien kautta. Tavoitteena on yhtäältä tarkastella, millaisina ilmastonmuutos ja sen torjumiseksi esitetyt teot kampanjassa kuvataan. Toisaalta tutkimuksessa analysoidaan sitä, millaisia retorisia keinoja teksteissä esiintyy, kun kansalaisia suostutellaan hillitsemään ilmastonmuutosta eli tekemään ”ilmastotekoja”.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto koostuu Ilmastotalkoiden verkkosivuillaan vuonna 2008 julkaisemista teksteistä, jotka ovat verkkotekstejä, tiedotteita ja mainoksia. Aineisto on ollut kaikkien saatavilla vuoden 2008 lopussa kampanjan kotisivuilla osoitteessa www.ilmastotalkoot.fi.

Tutkimuksen taustalla on sosiaalisen konstruktionismin näkemys kielestä sosiaalista todellisuutta muokkaavana. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan (1971) uuden retoriikan teoria ja vakuuttamisen keinot argumentoivassa tekstissä. Analyysin tukena on hyödynnetty myös muun muassa Kotlerin ym. (2002) näkemyksiä yhteiskunnallisesta markkinoinnista.

Tulokset

Ilmastonmuutos määritellään analysoimissani teksteissä vakavaksi, yhteiseksi ongelmaksi, jonka ratkaisemisen sanotaan olevan ”helppoa ja halpaa”. Ilmastotekojen yhteys ilmastonmuutokseen konkretisoidaan muun muassa hiilidioksidipäästöjen kautta käyttäen erityisesti ”vähähiilisen elämäntavan” käsitettä, jolla kehotus vähentää päästöjä vältetään. Kampanjassa esitellyt ilmastoteot kuvataan yleisellä tasolla ”helpoiksi mutta merkittäviksi”, kun sen sijaan yksittäiset teot määritellään pikemminkin joko helpoiksi tai merkittäviksi.

Aineiston tekstien mukaan ilmastoteoista seuraa välittömiä hyötyjä niiden tekijöille: rahaa säästyy ja elämänlaatu paranee. Ilmastonmuutoksen hillinnän yksinkertaisuutta, tekojen merkittävyyttä ja hyötyjä perustellaan teksteissä useiden Perelmanin kuvaamien argumentaatiotekniikoiden avulla. Analysoimissani teksteissä ilmastonmuutoksen hillintää lähestytään positiivisen suostuttelun kautta, eikä kansalaisia pelotella ilmastonmuutoksen seurauksilla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.