Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2009
Tutkielman numero: 12132
Henkilökohtainen myyntityö erinomaisen yhteistyövaihdantasuhteen perustana B2B -markkinoilla. Case Hilti (Suomi) Oy
Tekijä: Hiltunen, Jyri
Otsikko: Henkilökohtainen myyntityö erinomaisen yhteistyövaihdantasuhteen perustana B2B -markkinoilla. Case Hilti (Suomi) Oy
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; business-to-business; business-to-business; suhdemarkkinointi; relationship marketing; suhdetoiminta; public relations; myynti; sales; myyjät; shop assistants; myyntiedustajat; sales agents; laatu; quality
Sivumäärä: 97
Avainsanat: Henkilökohtainen myyntityö, konsultoiva myyntityö, asiakassuhdemarkkinointi, rakennusmarkkinat.
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Myyntityön merkitys nykypäivän nopeasti muuttuvilla markkinoilla on noussut merkittävästi. Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena on pystyä havaitsemaan ne tekijät, jotka luovat erinomaisen yhteistyövaihdantasuhteen myyntiedustajan ja asiakkaan välille, business-to-business -markkinoilla.

Tutkimuksen toteutustapa ja menetelmät

Tutkielman empiirinen tutkimusosa on toteutettu tutkielman kohdeyritykselle. Tutkimusmenetelminä on kvantitatiivinen esitutkimus ja kvalitatiivinen haastattelututkimus. Esitutkimuksesta saatujen tulosten pohjalta on suoritettu kvalitatiivinen teemahaastattelututkimus, jossa on haastateltu kuutta kohdeyrityksen asiakasta, joiden yh-teistyövaihdantasuhteen laatu myyntiedustajansa kanssa on joko hyvä tai erinomainen. Haastateltavat edustivat päätöksentekotasoa.

Tulokset

Empiirisessä tutkimuksessa pystyttiin havaitsemaan ne tekijät, jotka luovat erinomaisen yhteistyövaihdantasuhteen. Havaintojen perusteella voitiin esittää muutos tutkielman teoreettiseen viitekehykseen, jonka johdosta tutkimuksen havaintojen voidaan todeta tarjoavan lisähavaintoja nykyiseen teoreettiseen keskusteluun. Empiirisen tutkimuksen keskeisimpänä havaintona on yhteistyövaihdantasuhteen henkilökohtai-suuden tason vaikutus suhteen sitoutuneisuuden tasoon.

Avainsanat

Henkilökohtainen myyntityö, Konsultoiva myyntityö, asiakassuhdemarkkinointi, rakennusmarkkinat.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.