Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12225
Tarkastusvaliokunnan taloudellisen asiantuntemuksen vaikutus liikearvon arvonalennuskirjauksiin
Tekijä: Vilppula, Katriina
Otsikko: Tarkastusvaliokunnan taloudellisen asiantuntemuksen vaikutus liikearvon arvonalennuskirjauksiin
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; asianajajat; lawyers; valvonta; control; kirjanpito; bookkeeping; liikearvo; goodwill
Sivumäärä: 92
Avainsanat: liikearvo; taloudellinen asiantuntijuus; tarkastusvaliokunta
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena on tutkia tarkastusvaliokunnan olemassaolon ja taloudellisen asiantuntemuksen tason vaikutusta liikearvon arvonalennuskirjauksiin suomalaisissa listatuissa yrityksissä tilikaudella 2008.

Lähdeaineisto Tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty yritysten vuosikertomuksista ja internet-sivuilta. Tasetta koskevaa tietoa on kerätty Thomson One Banker -tietokannasta.

Aineiston käsittely Tutkimus toteutettiin Pearsonin ja Spearmanin korrelaation ja regressioanalyysin avulla. Regressiomallissa selitettävänä tekijänä ovat liikearvon arvonalennuskirjaukset ja selittävinä tekijöinä tarkasteltiin tarkastusvaliokunnan taloudellista asiantuntemusta, joka oli jaoteltu tutkintoon, työkokemukseen ja aiempaan hallituskokemukseen perustuvaan osaamiseen. Lisäksi selittäviksi tekijöiksi valittiin aiemman tutkimuksen mukaisia kontrollimuuttujia.

Tulokset Tutkimustulosten perusteella tarkastusvaliokunnan taloudellisella asiantuntijuudella ei ole tilastollisesti merkitsevää positiivista riippuvuussuhdetta liikearvon arvonalennuskirjauksiin. Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti melkein merkitsevä (p<0,1) negatiivinen yhteys tarkastusvaliokunnan jäsenen työkokemusta kuvaavan muuttujan ja liikearvon arvonalennuskirjauksien välillä. Havainto viittaa siihen, että työkokemuksen kautta taloudellista osaamista omaavat tarkastusvaliokunnan jäsenet vaikuttavat vähentävästi liikearvon arvonalennuskirjauksiin. On huomattava, että muuttujan saamat p-arvot eivät olleet tilastollisesti erittäin merkittäviä (p<0,01) ja tutkimuksessa käytetyn aineiston koko on rajallinen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.