Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12266
Asiantuntijoiden palkitseminen: Näkemyksiä palkitsemisesta asiantuntijapalveluorganisaatiossa
Tekijä: Konttinen, Heidi
Otsikko: Asiantuntijoiden palkitseminen: Näkemyksiä palkitsemisesta asiantuntijapalveluorganisaatiossa
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; asiantuntijat; specialists; palkkiot; remuneration; kannustaminen; incentives
Sivumäärä: 77
Avainsanat: asiantuntija, asiantuntijapalveluorganisaatio, palkitseminen, palkitsemistutkimus, suoriteperusteinen palkitseminen, palkitsemisviestintä
Tiivistelmä:
ASIANTUNTIJOIDEN PALKITSEMINEN – NÄKEMYKSIÄ PALKITSEMISESTA ASIANTUNTIJAPALVELUORGANISAATIOSSA

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, minkälaisia asioita asiantuntijoiden palkitsemisessa yleensä otetaan huomioon ja toisaalta kartoittaa toimeksiantajayrityksen asiantuntijoiden näkemyksiä näistä seikoista. Toimeksiantajayrityksen kannalta erityisen kiinnostavaa on tietää, miten heidän asiantuntijansa suhtautuvat suoriteperusteiseen palkitsemiseen, mutta myös palkitsemisesta vallitseviin käsityksiin yleisesti. Tulosten on tarkoitus palvella ennen kaikkea toimeksiantajayrityksen mahdollisia tarpeita kehittää asiantuntijoiden palkitsemiskäytäntöjä myöhemmin.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Toteutin tutkimukseni kvalitatiivisena tutkimuksena. Menetelmänä käytin teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelin yhteensä viittä toimeksiantajayrityksen asiantuntijaa saadakseni mahdollisimman realistisen kuvan heidän näkemyksistään yrityksen palkitsemiskäytänteistä. Haastatteluihin etukäteen valitut teemat perustuivat tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, mutta haastatteluita tehdessä nousi esille myös uusia toimeksiantajayritystä koskevia teemoja. Tulosten lopullisiksi teemoiksi nousivat asiantuntijoiden näkemykset motivaatiosta ja oikeudenmukaisuudesta, asiantuntijapalveluorganisaation palkitsemisen erityispiirteistä, tulosperusteisesta palkitsemisesta ja palkitsemisviestinnästä.

TUTKIMUKSEN TULOKSET Asiantuntijat Asiantuntijaorganisaatio Oy:ssä ovat tyytyväisiä niin sanottuihin olosuhdetekijöihin eli esimerkiksi yrityksen joustavuuteen. Haastattelujen tulosten perusteella kehittämisodotukset kohdistuvat suoriteperusteisen palkitsemisen käyttöönottoon joko henkilö- tai ryhmätasolla. Tämänhetkistä koko yrityksen tasolla tapahtuvaa tulospalkkausta ei pidetä kovin motivoivana. Suoriteperusteisessa palkitsemisessa huomiota toivotaan kiinnitettävän etenkin tavoitteiden asettamiseen henkilön tai ryhmän piirteiden mukaisesti sekä palkitsemisviestinnän täsmällisyyteen.

AVAINSANAT asiantuntija,asiantuntijapalveluorganisaatio, palkitseminen, palkitsemistutkimus, suoriteperusteinen palkitseminen, palkitsemisviestintä
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.