Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12294
Business risk audit -lähestymistapa Suomen suurissa tilintarkastusyrityksissä
Tekijä: Horko, Hannu
Otsikko: Business risk audit -lähestymistapa Suomen suurissa tilintarkastusyrityksissä
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilitoimistot; firms of accountants; tilintarkastus; auditing; riskienhallinta; risk management
Sivumäärä: 67
Avainsanat: Business risk audit, liiketoimintariski, tilintarkastus
Tiivistelmä:
BUSINESS RISK AUDIT -LÄHESTYMISTAPA SUOMEN SUURISSA TILINTARKASTUSYRITYKSISSÄ

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 1) kuvailla sitä, että miten Business risk audit (BRA) -lähestymistavalle ominainen liiketoimintariskien kartoitus tapahtuu Suomen Big 4 -tilintarkastusyrityksissä ja miten se vaikuttaa varsinaiseen tarkastustyöhön, 2) tuottaa suuntaa antavaa tietoa siitä, miten liiketoimintariskien huomioiminen on muut-tunut Suomen suurissa tilintarkastusyrityksissä sitten 1990-luvun puolivälin sekä 3) selvittää Big 4 -yrityksissä työskentelevien tilintarkastajien näkemyksiä BRA:n vaiku-tuksesta tilintarkastuksen luotettavuuteen ja toimialaerikoistumisesta BRA:n tukena.

Tutkimusaineisto ja -menetelmä

Aineistona käytettiin Big 4 -yritysten Internet-sivuilta saatuja tietoja sekä kyseisissä yrityksissä toimivien tai toimineiden tilintarkastajien avoimia haastatteluja. Saatuja tietoja analysoimalla pyrittiin saavuttamaan edellä esitetyt tutkimuksen tavoitteet.

Keskeisimmät tulokset

Tilintarkastajat pitivät asiakkaan johdon kanssa käytäviä keskusteluja liikeriskikartoi-tuksen lähtökohtana, mutta toivat esille myös, että johdon näkemyksiin on suhtaudut-tava kriittisesti ja riskeihin liittyvää tietoa hankittava muistakin lähteistä kuin johdolta. Big 4 -yritysten tarkastustapoihin näyttäisi kuuluvan se, että tunnistetut liikeriskit kohdistetaan tilinpäätöksen tileihin ja tilinpäätösväittämiin tilien sisällä. Liikeriskien huomioiminen vaikuttaisi olevan muuttunut 1990-luvun puolivälin jälkeen entistä systemaattisemmaksi, mutta ero ei näyttäisi olevan sovellettavien tarkastustapojen perusajatuksen kannalta kovin merkittävä. Haastateltujen tilintarkastajien mukaan BRA-lähestymistavan soveltamisella on voimakas positiivinen vaikutus tilin-tarkastuksen luotettavuuteen.

Avainsanat

Business risk audit, liiketoimintariski, tilintarkastus
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.