Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12356
Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut
Tekijä: Rautvuori, Monika
Otsikko: Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; palvelut; service; verkostot; networks; julkiset palvelut; public services; kunnat; municipalities; kaupungit; towns; organisaatio; organization; asiakkaat; customers
Sivumäärä: 123
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12356.pdf pdf  koko: 2 MB (1586507)
Avainsanat: verkosto, verkostojohtaminen, julkisorganisaatio, kaupunkiorganisaatio, palvelujen markkinointi, asiakaslähtöisyys
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kuva verkostomaisesta toiminnasta kaupunkiorganisaation palveluissa. Tutkimusongelmaa lähestytään asiakaslähtöisyyttä tavoittelevan organisaation näkökulmasta. Tavoitteena on hahmottaa verkostojen luonnetta sekä verkostoitumisen edellytyksiä ja esteitä ottaen huomioon kaupunkikontekstin erityispiirteet.

Tutkimusmetodit: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys yhdistää verkostokeskustelun, kaupunkiorganisaatioiden erityispiirteet sekä palvelujen markkinoinnin kirjallisuuden. Tutkimuksen empiirinen osa on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena ja aineisto on kerätty pääasiassa teemahaastattelujen avulla. Tarkastelun kohteena on Helsingin kaupungin Elinkeinopalvelun Yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut. Haastatteluihin osallistui yhdeksän toimijaa kolmesta eri polusta. Tutkimusaineisto todettiin reliabiliteetiltaan ja validiteetiltaan riittäväksi. Aineisto analysoitiin hyödyntämällä teemoittelua ja tapausten synteesiä.

Tutkimustulokset: Tutkimuksen perusteella kaupunkiorganisaation verkostoprosesseihin vaikuttavia elementtejä ovat etenkin toimijat, resurssit ja toiminnot ja näiden väliset siteet ja suhteet. Toimijoilla nähdään olevan tiettyjä rooleja, tehtäviä ja ominaisuuksia, jotka voivat olla joko virallisia ja näkyviä tai epävirallisia ja piilotettuja. Resurssit voidaan jaotella aineettomiin ja aineellisiin resursseihin. Jako organisatorisiin ja henkilökohtaisiin resursseihin sen sijaan on usein keinotekoinen. Toiminnoissa korostuvat vaihdantatoiminnot jotka ovat pääosin sosiaalisia toimintoja.

Merkittävimmiksi edellytyksiksi verkostoprosesseissa identifioitiin toimijoiden välinen luottamus, motivaatio ja sitoutuminen, toimijoiden avoin mieli ja henkilökohtaiset kontaktit sekä verkoston yhteinen tavoite. Keskeisimpiä esteitä verkostomaiselle toiminnalle ovat toimijoiden voimakas itsenäisyys, verkoston keinotekoisuus, muutosvastarinta sekä resurssien puute.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.