Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12359
Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa
Tekijä: Aalto, Anne
Otsikko: Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; ulkomaankauppa; foreign trade; vienti; exports; palvelut; service; laatu; quality; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; rahoitus; financing
Sivumäärä: 104
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12359.pdf pdf  koko: 880 KB (900619)
Avainsanat: Palvelun laatu, palvelun laadun mittaaminen, rahoituspalvelujen markkinointi, rahoituspalvelujen laatu, rahoituspalvelujen laadun mittaaminen, ulkomaankaupan rahoituspalvelut, Trade Finance -palvelut, ulkomaankauppa
Tiivistelmä:
TRADE FINANCE -PALVELUJEN LAATU JA SEN MITTAAMINEN YRITYSTEN ULKOMAANKAUPASSA

Tämä tutkimus tarkastelee Trade Finance -palvelujen laatua ja mittaamista yritysten ulkomaankaupassa. Kirjallisuuskatsaus muodostaa teoreettisen viitekehyksen palvelun laadusta ja mittaamisesta sekä Trade Finance -palvelujen laadun ominaispiirteistä aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen perustuen. Empiirinen osio puolestaan käsittelee suomalaisten pankkien Trade Finance -palvelujen laadun mittaamista SERVQUAL -menetelmän avulla. Viitekehyksen perusteella on luotu mittaristo, joka soveltuu nimenomaisesti Trade Finance -palvelujen laadun mittaamiseen.

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin internet- kyselylomakkeen avulla, joka suunnattiin Trade Finance -palveluja käyttäneille suomalaisten yritysten edustajille. Kyselylomake lähetettiin 300 vastaajalle, joista 95 täytti kyselyn. Kyselylomakkeessa pyydettiin arvioimaan palvelun laadun odotusten ja kokemusten muuttujia SERVQUAL -menetelmän mukaisesti. Lisäksi vastaajilta kysyttiin muutama taustakysymys sekä kolme avointa kysymystä, joiden tavoitteena oli löytää lisätarpeita, palvelun laadun puutteita sekä lisä- ja ristiinmyyntimahdollisuuksia Trade Finance -palveluille.

Tutkimuskysymyksiä lähestyttiin kahden monimuuttujamenetelmän avulla. Palvelun laadun odotuksia ja kokemuksia analysoitiin faktorianalyysin avulla, jonka tarkoituksena oli löytää ulottuvuuksia, jotka ovat tärkeitä Trade Finance -palvelujen laadulle. Tämän lisäksi palvelun laadun odotuksista tehtiin klusterianalyysi, jonka tarkoituksena oli löytää erilaisia vastaajaryhmiä, jotka arvostavat samanlaisia Trade Finance -palvelujen laadun omainaisuuksia.

Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin palvelun laadun odotuksissa viisi faktoriulottuvuutta ja palvelun laadun kokemuksissa kolme faktoriulottuvuutta, jotka ovat tärkeitä Trade Finance -palvelujen laadulle. Klusterianalyysilla saatiin kolme erilaista vastaajaryhmää, jotka arvostavat samanlaisia Trade Finance -palvelujen ominaisuuksia. SERVQUAL -menetelmällä tutkitusta kokonaispalvelun laadusta ilmeni, että suomalaisten pankkien Trade Finance -palveluiden laatu koetaan monella eri osa-alueella huonoksi.

Tutkimus tarjoaa tietoa suomalaisten pankkien Trade Finance -palvelujen laadusta ja sen mittaamisesta. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan jatkotutkimuksissa selvittää syitä suomalaisten pankkien Trade Finance -palvelujen huonolle laadulle kvalitatiivisella tutkimuksella.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.