Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12377
Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä
Tekijä: Virtanen, Vilma
Otsikko: Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; maksuhäiriöt; late payments; pk-yritykset; smes; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; tilinpäätös; balances of books; muutos; change
Sivumäärä: 91
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12377.pdf pdf  koko: 817 KB (836376)
Avainsanat: tilinpäätösanalyysi; oikaisut; tunnusluvut; maksuhäiriö
Tiivistelmä:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma

Vilma Virtanen

TILINPÄÄTÖSOIKAISUJEN VAIKUTUS TUNNUSLUKUJEN KYKYYN ENNUSTAA MAKSUHÄIRIÖITÄ SUOMALAISISSA PK-YRITYKSISSÄ

Tutkielman tavoitteet ja rajaukset Tutkielmassa pyritään selvittämään, voiko tilinpäätöserien oikaisuilla parantaa tilinpäätöstunnuslukujen kykyä ennustaa maksuhäiriöitä. Tutkimus keskittyy pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin ja käsitteeseen maksuhäiriöt luetaan mukaan kaikki maksuhäiriöt lievimmästä merkinnästä konkurssiin.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Lähdekirjallisuutena käytetään mm. suomalaisia ja ulkomaisia alan akateemisia artikkeleita sekä tilinpäätösanalyysiin, konkurssitutkimukseen ja tilastollisiin menetelmiin liittyviä oppikirjoja ja oppaita. Suomen Asiakastiedon tietokannasta poimitussa empiirisessä aineistossa on yli 20 tuhannen pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusluku- ja maksuhäiriötiedot. Tutkittavat tunnusluvut ovat omavaraisuusaste, quick ratio ja sijoitetun pääoman tuottoaste. Hypoteeseja muodostetaan kaksi: ensinnäkin, oikaisuilla odotetaan olevan negatiivinen vaikutus tunnuslukuihin, ja toiseksi tällä muutoksella uskotaan olevan positiivinen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä. Tutkimusmenetelminä käytetään keskiarvotestiä ja mediaanin testiä tunnuslukujen muutoksen tutkimisessa sekä logistista regressioanalyysia tunnuslukujen maksuhäiriöiden ennustuskyvyn selvittämissä.

Tulokset ja johtopäätökset Oikaisujen tunnuslukuja heikentävä vaikutus voidaan vahvistaa vain sijoitetun pääoman tuoton osalta. Oikaistuista ja oikaisemattomista tunnusluvuista logistisella regressioanalyysilla muodostettujen mallien väliltä ei löytynyt merkitsevää eroa. Oikaisuilla ei täten ole tunnuslukujen ennustekykyä parantavaa vaikutusta. Tulosten perusteella voidaan siis todeta, että tilinpäätös antaa jo sellaisenaan riittävän oikean kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta, josta sitä ei voida oikaisemalla merkitsevästi parantaa. Kuitenkin riskiä oikaisujen tekemättä jättämisestä tulisi yksittäistapauksissa punnita, sillä suuresta yritysjoukosta saadut keskimääräistulokset eivät välttämättä päde yksittäisen yrityksen kohdalla.

Avainsanat Tilinpäätösanalyysi, oikaisut, tunnusluvut, maksuhäiriö

Kiitokset Suomen Asiakastieto Oy
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.