Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12414
Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma
Tekijä: Kostamo, Anna
Otsikko: Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; sisäinen tarkastus; internal auditing; corporate governance; corporate governance
Sivumäärä: 98
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12414.pdf pdf  koko: 2 MB (1279198)
Avainsanat: tilintarkastus; sisäinen tarkastus; corporate governance
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteistyön vaikutusta tilintarkastuksen määrään. Tutkimuksessa pyrittiin etsimään vastausta siihen, onko tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan yhteistyösuhde luonteeltaan joko toisiaan täydentävä tai toisiaan korvaava. Tutkielmassa tarkasteltiin sisäisen tarkastuksen osallistumista tilintarkastusprosessiin sekä yhteistyöhön vaikuttavia tilannetekijöitä. Tutkielmassa käytettiin tilintarkastajan näkökulmaa.

Lähdeaineisto

Tutkielman teoriaosuudessa aineistona on käytetty aihealuetta käsitteleviä artikkeleita, tutkimuksia ja akateemisia kirjoja. Yksi keskeisimpiä lähteitä on KHT-yhdistyksen tilintarkastusalan standardit ja suositukset. Empiriaosuuden tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kahdeksaa KHT-tilintarkastajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina.

Tulokset

Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan on mahdollista tehdä yhteistyötä tilintarkastusprosessin suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa sekä hallinnon tarkastuksen yhteydessä. Osapuolten välinen yhteistyösuhde on luonteeltaan pääasiassa toisiaan täydentävää, sillä sisäisellä tarkastuksella on merkittävä rooli tilintarkastajan tietolähteenä ja keskustelukumppanina. Yhteistyö voi olla luonteeltaan myös korvaavaa, jolloin tilintarkastaja vähentää omaa tarkastustyötään sisäisen tarkastuksen työllä. Tämä on kuitenkin mahdollista vain tilinpäätöksen oikeellisuuden kannalta vähäriskisillä tarkastusosa-alueilla. Sisäisen tarkastuksen työn ja osaamisen hyödyntäminen tilintarkastuksessa riippuu ensisijaisesti siitä, miten luotettavaksi tilintarkastaja arvioi sisäisen tarkastuksen. Yhteistyösuhteen toimivuuteen vaikuttaa merkittävästi osapuolten välinen vuorovaikutus, tarkastusvaliokunnan aktiivisuus sekä tilintarkastussuhteen kesto.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.