Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12450
Rahoitusinstrumenttien standardiuudistus - IFRS 9:n vaikutukset tilinpäätöksiin asiantuntijoiden mukaan
Tekijä: Antikainen, Ville
Otsikko: Rahoitusinstrumenttien standardiuudistus - IFRS 9:n vaikutukset tilinpäätöksiin asiantuntijoiden mukaan
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; rahoitusinstrumentit; financial instruments; standardit; standards; tilinpäätös; balances of books
Sivumäärä: 92
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12450.pdf pdf  koko: 455 KB (465550)
Avainsanat: IFRS 9, rahoitusinstrumentit, rahoitusvarat, käypä arvo
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten rahoitusvarojen luokittelu ja arvostaminen muuttuu IFRS 9:n myötä. Tähän liittyen keskeisenä tavoitteena on myös analysoida, kuinka onnistuneita muutokset ovat, mitä ongelmia niihin liittyy ja miten uusi sääntely vaikuttaa tilinpäätöksiin. Lisäksi tutkielman tavoitteena on tutkia rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamista ja siihen liittyvää epävarmuutta.

LÄHDEAINEISTO Päätutkimusmenetelmä on haastattelututkimus, ja lähdeaineisto koostuu näin ollen haastateltujen asiantuntijoiden näkemyksistä. Tutkimuksessa haastatellaan viittä asiantuntijaa, jotka työskentelevät pankeissa, tilintarkastusyhtiöissä tai Finanssivalvonnassa.

TULOKSET IFRS 9 sisältää merkittäviä muutoksia rahoitusinstrumenttien luokitteluun ja arvostamiseen. Olennaisin muutos on se, että rahoitusvaroja ei alkuperäisen arvostamisen jälkeen luokitella enää neljään eri kategoriaan, vaan kaikki rahoitusvarat tullaan luokittelemaan ja arvostamaan joko jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon. IFRS 9 ja sen tuoma liiketoimintamalli-ajattelu tukevat ainakin periaatteessa IASB:n tavoitetta yksinkertaistaa ja selkeyttää rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Standardi jättää kuitenkin yrityksille tulkinnanvaraa, ja pitää sisällään ratkaisuja, jotka eivät ole täysin johdonmukaisia.

IFRS 9 pitää sisällään elementtejä, jotka tukevat ajatusta käyvän arvon käytön lisääntymisestä ainakin rahoitusvarojen kohdalla. Käypiin arvoihin sisältyy kuitenkin usein epävarmuutta. Suurin osa Suomen ja Euroopan suurimpien pankkien käypään arvoon arvostettavista rahoitusinstrumenteista arvostetaan käyvän arvon hierarkian toisella ja kolmannella tasolla arvonmääritysmalleja käyttäen. On todennäköistä, että eri yritykset päätyisivät eri arvoihin arvostaessaan instrumentteja arvonmääritysmalleilla. Käypien arvojen muutokset aiheuttavat etenkin rahoituslaitoksille merkittävää tulosvolatiliteettia.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.