Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12546
Taloudellisten tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Tekijä: Hyvönen, Kirsi
Otsikko: Taloudellisten tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssit; stock exchanges; liikearvo; goodwill
Sivumäärä: 64
Avainsanat: liikearvo,; arvonalentuminen,; IAS 36,; taloudelliset tekijät
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten taloudelliset tekijät ovat yhteydessä liikearvon arvonalennuskirjausten yleisyyteen suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Tutkittavia taloudellisia tekijöitä ovat yhtiön taloudellinen toimintaympäristö, yhtiön kasvunäkymät, kannattavuus, liikearvon määrä, liikevaihdon muutos sekä yhtiön koko.

LÄHDEAINEISTO: Tutkimusaineisto muodostuu suomalaisista pörssiyhtiöistä, jotka on listattu Helsingin pörssiin (Nasdaq OMX Helsinki) ajanjaksona 2006-2009. Tutkimusaineisto on kerätty pääosin Thomson One Banker Worldscope- ja Datastream- tietokannoista. Lopullinen otoskoko sisältää 371 havaintoa. Tutkimusmenetelmänä käytetään logistista regressiomallia.

TULOKSET: Tutkimustulosten mukaan yhtiön taloudellisella toimintaympäristöllä ei ole vaikutusta liikearvon arvonalennusten yleisyyteen. Sen sijaan yhtiön huonot kasvunäkymät, liikearvon määrä ja yhtiön koko lisäävät liikearvon arvonalentumisen todennäköisyyttä. Yhtiön kannattavuudella ja liikevaihdon muutoksella ei puolestaan ole yhteyttä liikearvon arvonalennusten todennäköisyyteen. Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset osoittavat, että taloudelliset tekijät ovat jossain määrin yhteydessä liikearvon arvonalentumiskirjausten yleisyyteen. Tutkimustuloksista voi olla hyötyä tilinpäätöksen käyttäjille heidän arvioidessaan liikearvon arvonalentumiskirjauksen riskiä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.