Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12579
IAS 36 -standardin mukaan esitettävät herkkyysanalyysit ja niiden tilintarkastus
Tekijä: Taimisalo, Tiina
Otsikko: IAS 36 -standardin mukaan esitettävät herkkyysanalyysit ja niiden tilintarkastus
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; standardit; standards; arviointi; evaluation
Sivumäärä: 86
Avainsanat: IAS 36 -standardi; herkkyysanalyysi; tilintarkastus
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen –standardin mukaiset herkkyysanalyysit ovat sekä miten tilintarkastajat varmistuvat siitä, että herkkyysanalyysit ja niistä esitettävät tiedot antavat oikean ja riittävän kuvan.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Teoreettinen osuus pohjautuu aihetta käsitteleviin standardeihin ja säännöksiin, aikaisempiin tutkimuksiin, tieteellisiin ja muihin julkaisuihin sekä Finanssivalvonnan tekemiin selvityksiin herkkyysanalyysitiedoista. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla yhdeksää tilintarkastajaa, jotka toimivat Big 4 –tilintarkastusyhteisöjen palveluksessa ja tuntevat hyvin IAS 36 –standardin. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina.

TULOKSET

Herkkyysanalyysit ovat liikearvon ja muiden taloudellisesti rajoittamattoman vaikutusajan omaavien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestauksessa käytetyistä oletuksista annettavaa tietoa. Niiden tilintarkastus eroaa muista tarkastettavista eristä siinä, että ne pohjautuvat yritysjohdon arvioihin ja harkintaan tulevaisuudesta. Haasteellisimpana osana herkkyysanalyysien tilintarkastuksessa haastatellut asiantuntijat pitivät rahavirtaennusteiden tarkastamista. IAS 36 –standardin vaatimuksia tilinpäätöksessä esitettävistä herkkyysanalyysitiedoista todettiin noudatettavan heikosti, koska yritykset ovat varovaisia niiden julkistamisessa peläten haittavaikutuksia liiketoiminnalleen. Herkkyysanalyysitietojen tahallista vääristelyä ei pidetty relevanttina, mutta standardin vaatimat tiedot annetaan usein hyvin pintapuolisesti. Epävakaat markkinaolosuhteet ovat lisänneet herkkyysanalyysien merkitystä omaisuuserien arvonalentumisten ollessa realistisempia.

AVAINSANAT

IAS 36 –standardi, herkkyysanalyysi, tilintarkastus
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.