Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12937
Onko verotus esteenä Pk-IFRS:n etenemiselle Euroopassa? Case: Suomi, Saksa, Ruotsi ja Iso-Britannia
Tekijä: Lehtiniemi, Minna
Otsikko: Onko verotus esteenä Pk-IFRS:n etenemiselle Euroopassa? Case: Suomi, Saksa, Ruotsi ja Iso-Britannia
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; standardit; standards; kirjanpito; bookkeeping; verotus; taxation
Sivumäärä: 99
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12937.pdf pdf  koko: 907 KB (928040)
Avainsanat: Pk-IFRS, IFRS for SMEs, CCCTB, kansainväliset tilinpäätösstandardit, verotus, verotuksen ja kirjanpidon kytkös, IFRS
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on tutkia Suomen, Ruotsin, Saksan ja Iso-Britannian ve-rotuskäytäntöjä ja verrata verotuksen yhteensopivuutta Pk-IFRS – standardin kirjauskäytäntöihin. Tutkielmassa pyrittiin selvittämään toimiiko verotus esteenä Pk-IFRS:n soveltamiselle edellä mainituissa maissa. Samalla etsittiin mahdollista esimerkkiä Suomessa vallitsevaan kirjanpidon ja verotuksen kytkösongelmaan. Tutkielmassa on lisäksi tuotu EU:ssa sekä maailmalla meneillään olevia Pk-IFRS:n käyttöönoton kannalta merkittävimpiä hankkeita ja projekteja.

TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

Tutkimusaineistona on pääosin käytetty maiden verolakeja, maiden lainsäätäjien internet sivuja ja kansainvälisten veroasiantuntijoiden selvityksiä verotuksesta. Toisena oleellisena empiirisenä aineistona on käytetty viittä verotuksen ja IFRS -standardin asiantuntijoiden haastattelua. Haastattelut toteutettiin teemahaastat-teluina ja kysymykset olivat avoimia. Käsiteltävät teemat oli jaettu asiantuntijan osaamisalueesta riippuen ja räätälöity haastateltavan osaamisalueen perusteella. Haastattelut nauhoitettiin kahta haastattelua lukuun ottamatta ja kaikki litteroi-tiin välittömästi haastattelun jälkeen.

TULOKSET

IFRS – tilinpäätösstandardit leviävät väistämättä ja useissa maissa on meneillään projekteja/hankkeita, joiden tarkoituksena on muokata maan tilinpäätöslainsää-däntöä lähemmäs IFRS- ja Pk-IFRS -standardeja. Yhdysvalloissa tullaan salli-maan IFRS – raportointi. Lisäksi G20 maat tekevät jatkuvaa yhteistyötä yhte-näisten tilinpäätösstandardien kehittämiseksi. Saksassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa yleinen suuntaus on kirjanpidon ja verotuksen eriyttäminen, joka mahdollistaa yhä enenevissä määrin IFRS-raportoinnin. Lisäksi EU alueelle kaavaillaan täysin kirjanpidosta erillistä itsenäistä veropohjaa (CCCTB), johon haastattelujen perusteella tulee kuitenkin olemaan vielä pitkä tie. Ruotsissa työs-tetään paraikaa pk-yrityksille Pk-IFRS:n pohjautuvaa tilinpäätösraportointisään-nöstöä (K3). Iso-Britannia taas on kehittämässä 3-tasoista raportointikehikkoa jossa tietynkokoiset yritykset soveltaisivat Pk-IFRS standardia. Haastatteluissa selvisi, että asiantuntijat olivat kaikki sitä mieltä, että myös Suomessa kirjanpi-don ja verotuksen kytköksistä tulisi päästä eroon, sillä verotuksen ja kirjanpidon tavoitteet ovat nykyisin hyvin erisuuntaiset.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.