Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | MSc program in Management and International Business | 2015
Tutkielman numero: 14132
Äijä äijien joukossa? Narratiivinen tutkimus naisasiantuntijoiden myönteisten identiteettien rakentumisesta miesvaltaisessa työympäristössä
Tekijä: Hyytiä, Pauliina
Otsikko: Äijä äijien joukossa? Narratiivinen tutkimus naisasiantuntijoiden myönteisten identiteettien rakentumisesta miesvaltaisessa työympäristössä
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: MSc program in Management and International Business
Asiasanat: johtaminen; management; kansainväliset yhtiöt; international companies; työ; work; asiantuntijat; specialists; sukupuoli; gender; identiteetti; identity; menestyminen; success; tarina; narrative
Sivumäärä: 89
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14132.pdf pdf  koko: 715 KB (731633)
Avainsanat: identiteetti; naiset; kertomus; narratiivinen tutkimus
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä naisasiantuntijoiden myönteisten identiteettien rakentumisesta miesvaltaisella alalla sekä näiden identiteettien lähteistä. Keskityn erityisesti siihen, miten naiset puhuvat itsestään ja miten he asemoivat itsensä kertomuksissa. Tutkimukseni nojaa sosiaalisen konstruktivismin tieteenfilosofiaan, jossa tiedon ajatellaan rakentuvan ihmisten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Tästä näkökulmasta tarkastelen myös käyttämääni teoreettista viitekehystä: identiteettien rakentumista kertomuksissa tapahtuvan asemoinnin kautta.

Tutkimustani varten olen haastatellut kahdeksaa naisasiantuntijaa, jotka työskentelevät miesvaltaisen yrityksen liiketoiminnassa. Lähestyin naisasiantuntijoiden identiteetin rakentumisen prosessia narratiivisen analyysin keinoin. Sovelsin sekä aineistoni keräämisessä että sen analysoinnissa narratiivisen tutkimuksen suuntaviivoja identiteetin rakentumista kuvaavien identiteettipositioiden löytämiseen. Aloitin analyysini etsimällä aineistosta kertomuksia, joissa haastattelemani naisasiantuntijat asemoivat itseään kerronnan käytäntöjen avulla. Kokosin niitä yhteen esiintyneiden teemojen kautta, mutta säilytin samalla jokaisen yksittäisen haastatellun kertomukset myös kokonaisuuksina. Lopuksi erittelin vielä positioiden syntymiseen vaikuttaneet identiteettien lähteet.

Tunnistin haastatteluista kolme identiteettiasemaa, jotka löytyivät kaikkien haastattelemieni naisten kertomuksista. Näitä identiteettipositioita olivat pätevä ammattilaisuus, äijyys sekä erityinen asema naisena. Tutkimuksessani nousi esille, että naisasiantuntijat asemoivat itsensä tietoisesti ja ensisijaisesti päteviksi ammattilaisiksi. Miesvaltainen työympäristö asetti kuitenkin monenlaisia haasteita, vaikka toisaalta se vaikutti sopivan paremmin useille haastattelemilleni asiantuntijoille. Analyysissä esille nousseet erilaiset identiteettiasemat kuvasivat naisten identiteetin tasapainottelua miesvaltaisen työympäristön luomien ja heidän omien käsitystensä välillä. Positiiviset identiteetit miesvaltaisella alalla rakentuivatkin vahvasti sukupuolittuneiden käsitysten varaan - siis suhteessa ympäröivään maailmaan ja alalla vallitseviin käsityksiin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.