Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | MSc program in Management and International Business | 2016
Tutkielman numero: 14600
Itsensä johtamisen merkitys vastavalmistuneiden johtamisen opiskelijoiden urakehityksessä
Tekijä: Sydänmaanlakka, Laura
Otsikko: Itsensä johtamisen merkitys vastavalmistuneiden johtamisen opiskelijoiden urakehityksessä
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: MSc program in Management and International Business
Asiasanat: johtaminen; management; korkeakoulutus; higher education; opiskelijat; students; urakehitys; career development; työ; work
Sivumäärä: 77
Avainsanat: itsensä johtaminen, urakehitys, ura, opiskelijat, johtaminen, vastavalmistunut
Tiivistelmä:
Tutkielman tausta ja tavoitteet

Itsensä johtamisesta eli omien vahvuuksien ja osaamisen löytämisestä sekä vastuun ottamisesta omasta elämästä puhutaan nykypäivänä paljon. Sen merkitys on korostunut yksilöiden uran kannalta varsinkin yhteiskuntamme epävarmassa taloustilanteessa, jossa jatkuvat muutokset ja uuden oppiminen ovat arkipäivää. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin itsensä johtamisen merkitystä vastavalmistuneiden johtamisen opiskelijoiden urakehityksessä. Tutkimuksessa erityinen kiinnostus liittyi siihen, millä tekijöillä on ollut merkitystä vastavalmistuneiden johtamisen opiskelijoiden urakehitykseen ja millä tavalla vastavalmistuneet johtamisen opiskelijat ovat luoneet itse omaa uraansa itsensä johtamisen taitojen ja strategioiden avulla. Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita siitä, minkälaisen merkityksen vastavalmistuneet antavat itsensä johtamisen taidoille omassa urakehityksessään.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin teemakirjoitusten avulla, jossa osallistujat saivat vastata sekä urakehitykseen että itsensä johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Tutkimukseeni osallistui viisi vastavalmistunutta johtamisen opiskelijaa, joista kolme olivat valmistuneet Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulusta, yksi Tampereen yliopiston Kauppatieteellisestä tiedekunnasta ja yksi Lappeenrannan Teknillisestä yliopistosta. Heistä kolme oli naisia ja kaksi miestä. Iältään vastaajat olivat 26-32 -vuotiaita. Aineisto kerättiin vuoden 2015 aikana ja analysoitiin alkuvuodesta 2016 sisällönanalyysin avulla muodostamalla kerätystä aineistosta teoreettisia käsitteitä vastaamaan laadittuihin tutkimuskysymyksiin. Lopullinen tutkimusraportti gradusta kirjoitettiin kevään 2016 aikana.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimukseni perusteella vastavalmistuneet johtamisen opiskelijat olivat ymmärtäneet itsensä johtamisen merkityksen oman uransa kannalta nykypäivän epävarmassa taloustilanteessa. Vastavalmistuneet johtamisen opiskelijat ottivat vastuuta omasta urastaan ja ohjasivat omaa urakehitystänsä erilaisten työkokemusten, opintojen ja harrastuneisuuden kautta eteenpäin, heillä oli halu kehittyä ja rakentaa omaa ammatillista identiteettiä, jossa perhesuhteille ja sattumalle annettiin myös merkityksiä. Tätä urakehitystä luotiin itsensä johtamisen strategioiden (etenkin käyttäytymiseen ja luontaiseen palkitsevuuteen liittyvien strategioiden) avulla sekä motivaatiolle annettiin iso merkitys oman uran muodostumisessa. Vastavalmistuneet johtamisen opiskelijat kuvasivat oman uran luontia itsensä johtamisen taitojen avulla myös haastavaksi ja vaikeaksi nykyaikana. Vastavalmistuneilla ura on vasta hyvin alkuvaiheessa, joten heille ei ole vielä muodostunut sisäisiin ajatusmalleihin perustuvia itsensä johtamisen strategioita, jotka voisivat auttaa oman uran luomisessa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.