School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13835
Yhdessäluomista yksilöllisesti? Diskursiivinen matka yhdessäluomisen mahdollistajien työhön
Author: Välimäki, Roosa
Title: Yhdessäluomista yksilöllisesti? Diskursiivinen matka yhdessäluomisen mahdollistajien työhön
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; työ; work; coaching; coaching; verkostot; networks; yhteistyö; cooperation; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 105
Full text:
» hse_ethesis_13835.pdf pdf  size:4 MB (3509176)
Key terms: Yhdessäluomisen ote; yhdessäluomisen mahdollistaja; työelämävalmennus; diskursiivinen ote; työn yksilöllistyminen; työn subjektivoituminen
Abstract:
Tässä tutkimuksessa tarkastelen työelämävalmentajien työtä diskursiivisella otteella. Tutkimukseni kontekstina on yhdessäluomisen kehittämisote ja tutkimuksen kohteena ovat otetta työssään käyttävät työelämävalmentajat eli yhdessäluomisen mahdollistajat. Tutkimalla mahdollistajien haastatteluissa tuottamaa puhetta tavoitteenani on selvittää, miten mahdollistajat merkityksellistävät työtään. Rakennan teoreettista ja käsitteellistä pohjaa tutkimukselleni esittelemällä työelämän muutosta ja sen siivittämänä työelämävalmentajien työtä sekä työelämävalmennuksen kenttää. Tuon esille, kuinka yksilökeskeisestä kehittämisestä ja etenkin voimaantumisesta ja tietoisesta läsnäolosta (mindfulness) ammentavista lähestymistavoista on tullut työelämävalmennuksen trendejä. Yhdessäluomisen otekin on kehkeytynyt näiden trendien pohjalta.

Olen rakentanut ymmärrystä yhdessäluomisen otteesta ja tuottanut aineistoni mahdollistajien työstä haastattelemalla kuutta yhdessäluomisen mahdollistajaa, osallistumalla kahteen yhdessäluomisen otteen tutustumispäivään ja paneutumalla otteesta julkaistuun kirjallisuuteen. Haastatteluaineistoni analysoinnissa työvälineeni on diskurssianalyysi, joka pohjautuu sosiaalisen konstruktionismiin. Olen tunnistanut haastatteluaineistostani neljä diskurssia, joiden kautta mahdollistajat merkityksellistävät työtään: yhdessäluomisen, henkisen kasvun, työkalu- sekä yrittäjyysdiskurssi. Diskurssien kuvailemisen lisäksi olen syventänyt analyysiäni pureutumalla diskurssien välisiin suhteisiin, ristiriitoihin ja niiden seurauksiin subjektiposition, työn subjektivoitumisen sekä työn yksilöllistymisen käsitteiden avulla. Työn subjektivoitumisen ymmärrän ilmiönä, jossa työ ja minuus tulevat lähelle toisiaan. Yksilöllistymisen puolestaan näen vastuukysymyksenä: yksilöt ovat yhä enemmän itse vastuussa esimerkiksi oman työnsä luomisesta.

Tutkimukseni tuloksena osoitan, kuinka yhdessäluomisen ja henkisen kasvun diskurssit tuottavat mahdollistajien työn subjektivoitumista ja vastaavasti työkalu- ja yrittäjyysdiskurssit työn yksilöllistymistä. Näitä tuloksia tarkastelen suhteessa laajempiin työelämävalmennuksen ja työelämän ilmiöihin. Tutkimukseni valossa yhdessäluomisen diskurssissa korostuva mahdollistajien pyrkimys rakentaa jotakin yhteisöllisempää lähestymistapaa näyttää jäävän muiden, laajemmaltikin työelämävalmennuksen kentällä vaikuttavien, diskurssien puristuksiin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.