Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13835
Yhdessäluomista yksilöllisesti? Diskursiivinen matka yhdessäluomisen mahdollistajien työhön
Tekijä: Välimäki, Roosa
Otsikko: Yhdessäluomista yksilöllisesti? Diskursiivinen matka yhdessäluomisen mahdollistajien työhön
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; työ; work; coaching; coaching; verkostot; networks; yhteistyö; cooperation; diskurssianalyysi; discourse analysis
Sivumäärä: 105
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13835.pdf pdf  koko: 4 MB (3509176)
Avainsanat: Yhdessäluomisen ote; yhdessäluomisen mahdollistaja; työelämävalmennus; diskursiivinen ote; työn yksilöllistyminen; työn subjektivoituminen
Tiivistelmä:
Tässä tutkimuksessa tarkastelen työelämävalmentajien työtä diskursiivisella otteella. Tutkimukseni kontekstina on yhdessäluomisen kehittämisote ja tutkimuksen kohteena ovat otetta työssään käyttävät työelämävalmentajat eli yhdessäluomisen mahdollistajat. Tutkimalla mahdollistajien haastatteluissa tuottamaa puhetta tavoitteenani on selvittää, miten mahdollistajat merkityksellistävät työtään. Rakennan teoreettista ja käsitteellistä pohjaa tutkimukselleni esittelemällä työelämän muutosta ja sen siivittämänä työelämävalmentajien työtä sekä työelämävalmennuksen kenttää. Tuon esille, kuinka yksilökeskeisestä kehittämisestä ja etenkin voimaantumisesta ja tietoisesta läsnäolosta (mindfulness) ammentavista lähestymistavoista on tullut työelämävalmennuksen trendejä. Yhdessäluomisen otekin on kehkeytynyt näiden trendien pohjalta.

Olen rakentanut ymmärrystä yhdessäluomisen otteesta ja tuottanut aineistoni mahdollistajien työstä haastattelemalla kuutta yhdessäluomisen mahdollistajaa, osallistumalla kahteen yhdessäluomisen otteen tutustumispäivään ja paneutumalla otteesta julkaistuun kirjallisuuteen. Haastatteluaineistoni analysoinnissa työvälineeni on diskurssianalyysi, joka pohjautuu sosiaalisen konstruktionismiin. Olen tunnistanut haastatteluaineistostani neljä diskurssia, joiden kautta mahdollistajat merkityksellistävät työtään: yhdessäluomisen, henkisen kasvun, työkalu- sekä yrittäjyysdiskurssi. Diskurssien kuvailemisen lisäksi olen syventänyt analyysiäni pureutumalla diskurssien välisiin suhteisiin, ristiriitoihin ja niiden seurauksiin subjektiposition, työn subjektivoitumisen sekä työn yksilöllistymisen käsitteiden avulla. Työn subjektivoitumisen ymmärrän ilmiönä, jossa työ ja minuus tulevat lähelle toisiaan. Yksilöllistymisen puolestaan näen vastuukysymyksenä: yksilöt ovat yhä enemmän itse vastuussa esimerkiksi oman työnsä luomisesta.

Tutkimukseni tuloksena osoitan, kuinka yhdessäluomisen ja henkisen kasvun diskurssit tuottavat mahdollistajien työn subjektivoitumista ja vastaavasti työkalu- ja yrittäjyysdiskurssit työn yksilöllistymistä. Näitä tuloksia tarkastelen suhteessa laajempiin työelämävalmennuksen ja työelämän ilmiöihin. Tutkimukseni valossa yhdessäluomisen diskurssissa korostuva mahdollistajien pyrkimys rakentaa jotakin yhteisöllisempää lähestymistapaa näyttää jäävän muiden, laajemmaltikin työelämävalmennuksen kentällä vaikuttavien, diskurssien puristuksiin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.