School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2015
Thesis number: 13966
Yritysjuridiset välineet liikesopimustoiminnan tehostamiseksi. Ennakoivalla sopimisella kilpailuetua yrityksille
Author: Lumia, Margit
Title: Yritysjuridiset välineet liikesopimustoiminnan tehostamiseksi. Ennakoivalla sopimisella kilpailuetua yrityksille
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; sopimukset; contracts; strategia; strategy; riski; risk; liiketalous; business economics
Pages: 113
Full text:
» hse_ethesis_13966.pdf pdf  size:2 MB (1202763)
Key terms: ennakoiva sopiminen, liikesopimustoiminta, sopimusverkosto, sopimusstrategia, sopimusriskit, sopimushallinto, sopimustekniikka, sopimustaktiikka, sopimusinstrumentti, sopimusehdot, kumppanuussopimukset, dynaaminen sopimus, sopimuksen visualisointi
Abstract:
Tutkielmani käsittelee yritysjuridisten välineiden käyttämistä liikesopimustoiminnan tehostamiseksi. Työni korostaa ennakoivan sopimisen näkökulmaa ja painottaa kilpailuedun tuottamista sopimustoiminnalla, joka nähdäänkin liike-elämässä yhä enemmän liiketoimintastrategian toteuttamisen välineenä ja strategisena voimavarana.

Sopimustoiminnan liiketaloudellisen näkökulman ja ennakoivan oikeusajattelun avulla pyritään mahdolliset ongelmat tunnistamaan ja minimoimaan jo etukäteen, mutta samalla sopimuksista haetaan arvontuotantovälinettä ja kannattavan liiketoiminnan mahdollistajaa. Sopimusten merkitys on korostunut liike-elämässä entisestään yritysten välisen verkostoitumisen ja kumppanuuksien merkityksen kasvun myötä. Sopimusverkoston hallinnasta onkin tullut yrityksille kriittinen menestystekijä, kun yritykset hakevat toimintaansa tehokkuutta kumppanuuksien sekä vertikaalisen tai horisontaalisen integraation, kuten ulkoistamisen ja alihankinnan avulla. Sopimusten avulla voidaan jakaa sekä hyötyjä, että riskejä, joten sopimuksilla on myös riskienhallinnallista merkitystä.

Yritysten liikesopimustoimintaa voidaan tehostaa luomalla liiketoimintastrategiaan pohjautuva sopimusstrategia ja rakentamalla sen toimeenpanemiseksi tehokas sopimustoiminta, joka kattaa sopimustekniikan, -taktiikan ja -hallinnon kehittämisen. Sopimustekniikan avulla toimintaa voidaan tehostaa kiinnittämällä huomiota kulloinkin tarkoitukseen sopivien sopimusinstrumenttien, -tyyppien ja -ehtojen valintaan sekä oikeaoppiseen käyttöön. Tehokkuutta voidaan saavuttaa myös esimerkiksi vakiosopimusten ja -ehtojen hyödyntämisellä. Yhä verkostomaisempi liiketoiminta sekä pitkäaikaisen yhteistyön ja kumppanuuden korostuminen luovat yrityksille paineita lisätä sopimuksiin joustavuutta, dynaamisuutta ja reagointikykyä, joiden avulla voidaan varustautua helpommin ennakoimattomiinkin olosuhdemuutoksiin.

Sopimushallintoa voidaan kehittää sopimuksia tekevän ja niitä käyttävän henkilöstön osaamistasoa nostamalla, sopimisprosesseja mallintamalla ja parantamalla sekä sopimustenhallintajärjestelmiä hyödyntämällä. Yrityksen riskienhallinnan tulisi kattaa myös sopimusriskien tunnistaminen, kartoittaminen, arviointi sekä käsittely.

Sopimustaktiikassa keskeistä on yrityksen henkilökunnan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen. Lisäksi tarvitaan sopimus- ja sopimuksenlukutaitoja. Sopimusten havainnollisuutta ja ymmärrettävyyttä voidaan parantaa käyttämällä visualisointikeinoja sekä neuvottelu- että toteutusvaiheessa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.