School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2015
Thesis number: 14142
Palveluorientoitumisen soveltaminen turvallisuusalan liiketoiminnassa
Author: Kangas, Arto
Title: Palveluorientoitumisen soveltaminen turvallisuusalan liiketoiminnassa
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; palvelut; service; toimialat; business branches; turvallisuus; security; tietoturva; information security; tietosuoja; data security; riski; risk
Pages: 89
Full text:
» hse_ethesis_14142.pdf pdf  size:2 MB (1998776)
Key terms: markkina; palvelu; palveluiden markkinointi; palveluorientoituneisuus; turvallisuus; tietoturvallisuus; tietosuoja; riski
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata turvallisuusalalla palveluorientoitumiseen vaikuttavia seikkoja. Tutkimus on osa laajempaa turvallisuusalan liiketoimintojen kehittämisen tutkimusta, joka on tapahtunut Tekes-turvallisuusohjelmaan kuuluneessa ValueSSe-hankkeessa.

Tutkielman teoreettinen osuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä teoreettisessa osassa tarkastellaan palveluita ja palveluiden markkinointia sekä mistä ne koostuvat. Toisessa teoreettisessa osassa tarkastellaan turvallisuusalaa ja turvallisuuspalveluita sekä niiden tyypillisiä piirteitä ja ominaisuuksia.

Tutkielman empiirinen osuus perustuu laadulliseen tutkimukseen, jota on toteutettu sekä narratiivisen analyysin että diskurssianalyysin keinoin puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Haastatteluita on toteutettu osana Tekes-turvallisuusohjelmaan kuuluneessa ValueSSe-hankkeessa. Tässä tutkielmassa käytetyn empiirisen osuuden haastatteluihin osallistui yhteensä yli 100 haastateltavan organisaation työntekijää.

Tutkimuksen tulosten mukaan turvallisuusalan palveluorientoituneisuuteen vaikuttaa niin palveluiden tuottajien kuin palveluita hankkivien taholta sekä ulkopuolisia tekijöitä että sisäisiä tekijöitä. Tutkimuksen mukaan näitä tulisi tarkastella niin hallinnollisesta kuin operatiivisesta näkökulmasta. Vaikuttavat asiat voidaan tutkimuksen mukaan tarkastella nelikenttänä, jossa alueina ovat 1) Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet, 2) Teknologia ja järjestelmät, 3) Organisaation omat ohjeet ja johtaminen sekä 4) Ihmisten rooli ja toiminta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.