Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2015
Tutkielman numero: 14142
Palveluorientoitumisen soveltaminen turvallisuusalan liiketoiminnassa
Tekijä: Kangas, Arto
Otsikko: Palveluorientoitumisen soveltaminen turvallisuusalan liiketoiminnassa
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; palvelut; service; toimialat; business branches; turvallisuus; security; tietoturva; information security; tietosuoja; data security; riski; risk
Sivumäärä: 89
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14142.pdf pdf  koko: 2 MB (1998776)
Avainsanat: markkina; palvelu; palveluiden markkinointi; palveluorientoituneisuus; turvallisuus; tietoturvallisuus; tietosuoja; riski
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata turvallisuusalalla palveluorientoitumiseen vaikuttavia seikkoja. Tutkimus on osa laajempaa turvallisuusalan liiketoimintojen kehittämisen tutkimusta, joka on tapahtunut Tekes-turvallisuusohjelmaan kuuluneessa ValueSSe-hankkeessa.

Tutkielman teoreettinen osuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä teoreettisessa osassa tarkastellaan palveluita ja palveluiden markkinointia sekä mistä ne koostuvat. Toisessa teoreettisessa osassa tarkastellaan turvallisuusalaa ja turvallisuuspalveluita sekä niiden tyypillisiä piirteitä ja ominaisuuksia.

Tutkielman empiirinen osuus perustuu laadulliseen tutkimukseen, jota on toteutettu sekä narratiivisen analyysin että diskurssianalyysin keinoin puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Haastatteluita on toteutettu osana Tekes-turvallisuusohjelmaan kuuluneessa ValueSSe-hankkeessa. Tässä tutkielmassa käytetyn empiirisen osuuden haastatteluihin osallistui yhteensä yli 100 haastateltavan organisaation työntekijää.

Tutkimuksen tulosten mukaan turvallisuusalan palveluorientoituneisuuteen vaikuttaa niin palveluiden tuottajien kuin palveluita hankkivien taholta sekä ulkopuolisia tekijöitä että sisäisiä tekijöitä. Tutkimuksen mukaan näitä tulisi tarkastella niin hallinnollisesta kuin operatiivisesta näkökulmasta. Vaikuttavat asiat voidaan tutkimuksen mukaan tarkastella nelikenttänä, jossa alueina ovat 1) Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet, 2) Teknologia ja järjestelmät, 3) Organisaation omat ohjeet ja johtaminen sekä 4) Ihmisten rooli ja toiminta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.