Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 13059
Yhteiskunnallisen keskustelun heijastuminen yhteiskuntavastuuseen ja siitä raportointiin energia-alalla vuosina 1990-2010 - vertaileva case-tutkimus: Fortum ja Helsingin Energia
Tekijä: Vaskisalmi, Laura
Otsikko: Yhteiskunnallisen keskustelun heijastuminen yhteiskuntavastuuseen ja siitä raportointiin energia-alalla vuosina 1990-2010 - vertaileva case-tutkimus: Fortum ja Helsingin Energia
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; energiatalous; energy economy; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; raportit; reports; keskustelu; discussion; diskurssianalyysi; discourse analysis
Sivumäärä: 99
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13059.pdf pdf  koko: 880 KB (900733)
Avainsanat: yhteiskuntavastuu, energia-ala, yhteiskuntavastuuraportointi, diskurssianalyysi
Tiivistelmä:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten yhteiskunnallinen keskustelu on heijastunut yhteiskuntavastuuseen ja yhteiskuntavastuuraportoinnin muutokseen energia-alalla Suomessa vuosina 1990-2010. Tutkimuksessa käsitellään ensin teoreettisesta näkökulmasta yhteiskuntavastuun kehitystä sekä sen taustalla vaikuttavia tekijöitä; yrityksen roolia yhteiskunnassa, etiikkaa ja yrityksen sidosryhmiä, tutustutaan energia-alan erityispiirteisiin sekä esitellään lähemmin kaksi yhteiskuntavastuun teoreettista mallia, yhteiskuntavastuupyramidi sekä pilarimalli. Näiden mallien pohjalta luodaan tässä tutkimuksessa hyödynnettävä yhteiskuntavastuun viitekehys, jonka näkökulmasta energia-alan yhteiskuntavastuuta tutkitaan. Teoriaosassa tutustutaan myös yhteiskuntavastuuseen ja yhteiskuntavastuuraportointiin käytännössä ja käydään läpi niihin liittyviä tärkeimpiä ohjeistuksia.

Tutkimusmenetelmänä käytetään diskurssianalyysiä, koska se sopii erityisen hyvin tutkimukseen, jossa tutkitaan erilaisten tekstien tai puheiden merkitystä ja vaikutusta ympäristöönsä. Yhteiskunnallisen keskustelun analyysi aiheesta pohjautuu talous- ja sanomalehtien artikkeleihin, tutkimusjakson sisällä aiheesta julkaistuihin kirjoihin, eduskunnassa käytyyn keskusteluun sekä EU:n julkaisemiin ohjeisiin ja tiedonantoihin. Case yritysten yhteiskuntavastuuta - ja raportointia tutkitaan puolestaan niiden julkaisemien vuosikertomusten sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporttien avulla.

Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoidaan ensin yhteiskuntavastuuta ja - raportointia yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta. Yhteiskunnallisesta keskustelusta pyritään tunnistamaan selkeitä ajureita, esimerkiksi teemoja, tapahtumia tai tutkimuksia, jotka ovat vaikuttaneet yhteiskuntavastuun käsitteeseen ja yhteiskuntavastuuraportointiin. Seuraavaksi tutkitaan, miten yhteiskuntavastuu-käsite ja yhteiskuntavastuuraportointi ovat muuttuneet tutkimusjakson aikana tutkimuskohteeksi valituissa yrityksissä, jotka ovat Fortum ja Helsingin Energia. Tämän jälkeen analysoidaan, millaisia yhteyksiä yhteiskunnallisen keskustelun ja case yrityksissä käytettyjen käsitteiden ja vastuuraportoinnin välitä löytyy. Tutkimuksen yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkittavat yritykset ovat reagoineet yhteiskuntavastuusta käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun muokkaamalla toimintaansa, raportointiaan ja siinä käytettyjä käsitteitä. Tutkimuksen kohteena olleiden yritysten välillä havaittiin kuitenkin myös eroja esimerkiksi sen suhteen kuinka nopeasti uudet käsitteet on otettu yrityksen raportoinnissa käyttöön.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.