Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2014
Tutkielman numero: 13690
Onko talouskasvu ohi? Gordonin kasvuennusteen hidastavien tekijöiden teoreettinen ja empiirinen tarkastelu
Tekijä: Tanskanen, Simo
Otsikko: Onko talouskasvu ohi? Gordonin kasvuennusteen hidastavien tekijöiden teoreettinen ja empiirinen tarkastelu
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; taloudellinen kasvu; economic growth; ennusteet; forecasts; teknologia; technology; globalisaatio; globalization
Sivumäärä: 95
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13690.pdf pdf  koko: 2 MB (1375970)
Avainsanat: pitkän aikavälin talouskasvu,; kasvulaskenta,; teknologinen kehitys,; inhimillinen pääoma,; globalisaatio,; eriarvoisuus,; yleishyödyllinen teknologia
Tiivistelmä:
Tämä tutkielma tarkastelee Robert J. Gordonin pitkän aikavälin kasvuennusteen hidastavien tekijöiden teoreettista ja empiiristä taustaa. Gordonin (2012) mukaan nämä tekijät voivat saada Yhdysvaltojen talouskasvun lähes pysähtymään. Lisäksi Gordon on esittänyt, että digiteknologian innovaatiot eivät jatkossa riitä pitämään kasvua pitkän aikavälin vauhdissa. Tämä tutkielma selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla näiden tekijöiden teoreettista taustaa sekä sitä, miten suuria kasvuun vaikuttavia arvoja ne ovat saaneet empiirisessä työssä.

Gordon (2012, 2013) ennustaa kasvun hidastuvan Yhdysvalloissa kuuden tekijän seurauksesta: suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisen, taloudellisen eriarvoisuuden kasvun, velkataakan lyhentämisen, ympäristörajoitteiden, globalisaation, sekä koulutuksen inflaation ja laadun heikkenemisen yhteisvaikutuksesta.

Tutkimustavoitteeni on selvittää näiden tekijöiden vaikutusta kasvulle teoreettiselta ja empiiriseltä kannalta ja vastata kysymykseen: onko näiden kuuden tekijän yhteisvaikutus niin voimakas, että se kääntää talouskasvun pitkän aikavälin kasvu-uraltaan kituvan kasvun uralle? Tämän lisäksi tarkastelen digiteknologian kasvuvaikutusta.

Tarkastelen tutkielmassa viimeaikaisen kasvun hidastumisen syitä kasvulaskennan avulla sekä esittelen pitkän aikavälin kasvuteoriaa kasvun rajojen näkökulmasta.

Tutkielman johtopäätös on, että Gordonin esittämät hidastavat tekijät ovat todellisia haasteita Yhdysvalloille, sekä jossain määrin yleistettävissä muihin kehittyneisiin kansantalouksiin. Ne saattavat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä hidastaa kasvua, mutta niiden vaikutuksia on vaikea ennustaa. Eri tekijöiden ekonometriset tutkimustulokset antavat osittain tukea Gordonin ennustamille arvoille. Poikkeuksena globalisaatio ja velkojen lyhentäminen, joiden vaikutusta on vaikea arvioida, tai tutkielman mallit eivät pysty niitä selittämään. Teknologisen kehityksen hidastumiseen ei ole näyttöä. Kasvu on jatkossa mahdollista uusien yleiskäyttöisten teknologioiden, globaaleiden markkinoiden laajenemisen ja inhimillisen pääoman kasvun takia.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.