Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12463
Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa
Tekijä: Ylipekkala, Kaisa
Otsikko: Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilitoimistot; firms of accountants; standardit; standards; pk-yritykset; smes
Sivumäärä: 76
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12463.pdf pdf  koko: 678 KB (693804)
Avainsanat: pk-ifrs; pk-yritys; tilitoimisto
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pk-ifrs vaikuttaa tilitoimistojen työhön Suomessa, mikäli pienet ja keskisuuret yritykset alkavat soveltaa kyseistä normistoa. Tavoitteena oli tutkia pk-ifrs:n vaikutuksia tilitoimistojen liiketoimintaan, henkilöstöön ja kirjanpitojärjestelmiin.

Lähdeaineisto

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Teoreettisen osuuden aineistona käytettiin sekä kotimaista että ulkomaista ammattikirjallisuutta, lehtiartikkeleita ja aikaisempia tutkimuksia. Empiirisen osuuden aineisto kerättiin haastattelemalla viittä tilitoimistoalan, ifrs:n ja pk-ifrs:n tuntevaa henkilöä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina.

Tulokset

Tutkimustulokset osoittavat, että pk-ifrs:n käyttöönotto vaikuttaa erityisesti tilitoimistojen liiketoimintaan ja henkilöstöön, mutta ei niinkään kirjanpitojärjestelmiin. Liiketoimintaan pk-ifrs:n vaikutukset heijastuvat ennen kaikkea kustannusten nousuna lähinnä työmäärän ja koulutustarpeiden lisääntymisestä johtuen. Kustannusten nousu tullaan kuitenkin siirtämään asiakashintoihin. Sen sijaan pk-ifrs:n käyttöönotto ei vaikuta olennaisesti tilitoimistojen asiakasmääriin, sulautumisiin tai kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tilitoimiston koolla ei ole välttämättä merkitystä siihen, kannattako tilitoimiston tarjota pk-ifrs-palveluita. Henkilöstöpuolella pk-ifrs koskee tilinpäätöstaitoisia kirjanpitäjiä. Heidän kohdalla standardi tarkoittaa koulutustarpeiden lisääntymistä ja uudenlaisen ajattelutavan omaksumista. Käytännössä standardi kiinnostanee enemmän nuoria kuin vanhempia alan henkilöitä, mutta ongelmaksi voi koitua se, että nuoret eivät ole kovinkaan kiinnostuneita työskentelemään tilitoimistoissa. Kirjanpitojärjestelmiin pk-ifrs ei juuri vaikuta, koska järjestelmiä käytetään lähinnä juoksevaan kirjanpitoon ja pk-ifrs puolestaan sääntelee tilinpäätöksiä.

Avainsanat

Pk-ifrs, pk-yritys, tilitoimisto
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.