Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 13129
Merkityksellisen työn lähteillä: Kolme tarinaa ekspatriaattien työstä Afrikassa
Tekijä: Karhu, Eveliina
Otsikko: Merkityksellisen työn lähteillä: Kolme tarinaa ekspatriaattien työstä Afrikassa
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; psykologia; psychology; ulkomailla työskentely; working abroad; tarina; narrative; Afrikka; Africa
Sivumäärä: 117
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13129.pdf pdf  koko: 2 MB (1127712)
Avainsanat: itsenäiset ekspatriaatit; työn merkitys; työn merkityksellisyys; appreciative Inquiry (AI)
Tiivistelmä:
MERKITYKSELLISEN TYÖN LÄHTEILLÄ: KOLME TARINAA EKSPATRIAATTIEN TYÖSTÄ AFRIKASSA

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on osallistua tieteelliseen keskusteluun työn merkityksellisyydestä ja syventää nykyistä ymmärrystä siitä, mistä työn merkityksellisyys koostuu. Tavoite pyritään saavuttamaan tutkimalla samaan ammattiryhmään kuuluvia ihmisiä, tässä tapauksessa Sambiassa kehitysyhteistyötehtävissä työskenteleviä suomalaisia ekspatriaatteja. Tavoitteena on selvittää, mistä lähteistä merkityksellinen työ syntyy tässä ammattiryhmässä ja onko merkityksellisyyden rakentumisen tavoissa eroja ryhmän sisällä.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA JA AINEISTO Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti konstruktionismin lähtökohdista käsin. Aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä suomalaista ekspatriaattia heidän kohdemaassaan Sambiassa. Tutkimus on rajattu koskemaan suomalaisia ekspatriaatteja, jotka ovat omasta halustaan ja aloitteestaan tulleet Sambiaan töihin kehitysyhteistyön asiantuntijatehtäviin. Heidän työnsä liittyy suoraan tai välillisesti sambialaisten olojen parantamiseen ja he ovat työskennelleet jo vuosia kehityskysymysten parissa. Haastatteluissa käytettiin Appreciative Inquiry -menetelmää. Näillä tutkimusasetelma- ja menetelmävalinnoilla pyrittiin löytämään ekspatriaattien oma ääni. Haastatteluaineistosta konstruoitiin aineistolähtöisesti kolme tarinaa: tarina kehityksen viejästä, kahden maan kansalaisesta sekä bisnesosaajasta.

TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMA Työn merkityksellisyyden lähteitä lähestyttiin aineistosta nousevien teemojen kautta. Näkökulmana on työntekijän näkökulma. Myös liikkeenjohto voi hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia pyrkiessään ymmärtämään, mistä sen työntekijöiden tunne työn merkityksellisyydestä koostuu ja miten tätä tunnetta voitaisiin mahdollisesti vahvistaa.

TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksessa selvisi, että työn merkityksellisyyden lähteet ovat moniulotteisia. Tunne merkityksellisestä työstä rakentuu kaiken kaikkiaan kolmesta osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat henkilö itse, työn luonne sekä muut ihmiset. Se, mitkä tekijät näiden aihe-alueiden alla vaikuttavat merkityksellisyyden tunteeseen, vaihtelee henkilön mukaan. Tästä syystä tutkimukseni mukaan merkityksellinen työ rakentuu ennen kaikkea henkilön omista lähtökohdista käsin, ja muut ihmiset sekä työtehtävät ovat pikemmin merkityksellisyyden tunnetta vahvistavassa tai heikentävässä roolissa. Tutkimus toi myös esille ekspatriaattikirjallisuuden yhteyden merkityksellisen työn tutkimukseen; usein kirjallisuudessa keskustelua herättäneet aiheet, kuten perheen sopeutuminen tai kohdemaan mielekkyys, vaikuttavat myös merkityksellisen työn tunteeseen.

AVAINSANAT Itsenäiset ekspatriaatit, työn merkitys, työn merkityksellisyys, Appreciative Inquiry (AI).
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.